Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ค่านิยมองค์กร

"ค่านิยมองค์กร" ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึประกอบด้วยชุดข้อความประกาศด้านค่านิยมเพื่อบรรลุผลตามวิสัยทัศน์องค์กรของเรา


สิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเท:

สิ่งที่เราให้คุณค่า:


สิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเท:

Society and Environment

ในทุกการกระทำของเรา เราให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในสังคม


ในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ที่ดี กลุ่มบริษัทฟูจิตสึมีบทบาทสำคัญในการดำรงรักษาสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

ในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับคนในยุคต่อไป เราจึงถือว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในการบริหารจัดการของเรา ด้วยเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนซึ่งกำหนดไว้สำหรับธุรกิจทุกประเภทของเรา เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนของเรา ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วย โดยเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ นับตั้งแต่ขั้นแรกสุดของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของเรายึดมั่นในแนวความคิดของการอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบและเลือกสรรวัตถุดิบ การริเริ่มเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าของเรา โดยลดภาระยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการช่วยลูกค้าในการปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้น เรายังนำเสนอการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยความรู้และทักษะ รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นมาตรการรับมือด้านสิ่งแวดล้อมของเรา เราใช้วิธีการนี้ในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก

ในฐานะองค์กรระดับโลก เราได้พัฒนารากฐานที่ยั่งยืนในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมที่จะสร้างความปรองดองกับชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้น สิ่งนี้รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมการกีฬา โครงการการศึกษาเยาวชน และการริเริ่มอื่นๆ ในท้องถิ่น

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือสิ่งจำเป็นในการรักษาความอยู่รอดในฐานะบริษัท เราจึงต้องยึดมั่นในนโยบายพื้นฐานนี้และนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดไป
(Hiroaki Kurokawa ประธานบริษัทคนที่ 12 กล่าวในคำปราศรัยเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการประจำปีการเงิน 2007)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม:

Profit and Growth

เรามุ่งมั่นที่จะทำตามความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น


ในการมีส่วนร่วมในหลักพื้นฐานแห่งความยั่งยืนของสังคมในระยะยาว กลุ่มบริษัทฟูจิตสึจึงต้องรักษาสภาพการเงินที่ดีไว้ เราจำเป็นต้องสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมทางธุรกิจและนำผลกำไรที่ได้นั้นมาลงทุนสำหรับการเติบโตในอนาคต

การสร้างผลกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืนคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงานของเรา

การยกระดับค่านิยมองค์กรของเรายังช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงของการเป็นสังคมแห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราด้วย

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลกำไรและการทำให้แน่ใจได้ถึงการเติบโตที่มั่นคง เราจึงประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ไม่มีขีดจำกัด
เราจึงควรกำหนดให้ "การเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด" เป็นคำขวัญขององค์กรของเรา
(Kanjiro Okada ประธานบริษัทคนที่ 5 กล่าวในการประชุมเพื่อส่งเสริมการขาย ในปี ค.ศ. 1962)

Shareholders and Investors

เราพยายามยกระดับค่านิยมองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง


เราตั้งเป้าที่จะยกระดับค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว และด้วยการขยายธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน พร้อมกับรักษาสภาพทางการเงินที่ดี

เราเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยการเปิดเผยกิจกรรมทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของเราอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ว่าเรายกระดับค่านิยมองค์กรของเราในลักษณะอย่างไร

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

เราต้องมอบผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับการลงทุนของพวกเขา
ในการตอบแทนการลงทุนเหล่านี้ เรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในด้านผลกำไรและค่านิยมองค์กรของฟูจิตสึ
(Hiroaki Kurokawa ประธานบริษัทคนที่ 12 กล่าวในสารจากสำนักงานของ Kurosan ใน "ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น" (The Interests of Shareholders) ในปี ค.ศ. 2007)

Global Perspective

เราคิดและปฏิบัติโดยพิจารณาจากมุมมองระดับโลก

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีมากขึ้นและในโลกธุรกิจแบบไร้พรมแดน เราดำเนินกิจกรรมของเราจากมุมมองระดับโลก โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริง

ในการเป็นองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริงมีความหมายมากกว่าแค่การมียอดขายสูงขึ้นในตลาดนอกประเทศญี่ปุ่น และยังหมายถึงการระดมทรัพยากรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึทั่วโลกเพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ประกอบธุรกิจอยู่ทั่วโลก และปลดปล่อยพรสวรรค์ ความสามารถ ตลอดจนความรู้และทักษะของพนักงานในแต่ละภูมิภาคของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับโลกเหล่านี้อย่างดีที่สุด เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของเรา

ด้วยการผนวกรวมแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจะสามารถส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค พร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถทางธุรกิจระดับโลกของเราเพื่อเพิ่มความน่าไว้วางใจและคุณค่าของแบรนด์ฟูจิตสึ

สิ่งที่เราให้คุณค่า:

Employees

เราเคารพในความหลากหลายและสนับสนุนการเติบโตของปัจเจกบุคคล


พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา

ด้วยการผสมผสานพรสวรรค์ของพนักงาน ที่แต่ละคนจะมีคุณภาพและวิธีการคิดที่ไม่ซ้ำกัน ช่วยให้เราสามารถยกระดับค่านิยมองค์กรของเราได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเคารพในความหลากหลายของพนักงานของเรา เรายังให้การสนับสนุนพนักงานในความพยายามเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและพัฒนาทักษะผ่านการทำงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเติบโตในหน้าที่การงาน

โดยเราจะ:

  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของพนักงาน
  • ประเมินผลและให้รางวัลแก่พนักงานอย่างยุติธรรม
  • มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะและสนับสนุนในความพยายามดังกล่าว
  • ทำให้แน่ใจว่าเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่พนักงานทุกคนได้รับการจูงใจอย่างเต็มที่ และได้รับโอกาสอย่างพอเพียงที่จะเกิดความก้าวหน้าและทำงานด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจ

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

ผมรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า ผมต้องทำให้บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุข
(Manjiro Yoshimura ประธานบริษัทคนที่ 1 แสดงความเห็นใน Fujitsu News ในปี ค.ศ. 1935)

Customers

เราพยายามเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่าและวางใจได้ของบุคคลเหล่านั้น


แนวคิดและการกระทำทั้งหมดของเราเกิดขึ้นจากวิธีการทำธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกันในฐานะหุ้นส่วนที่มีคุณค่าและวางใจได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเสมอ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งมอบบริการ และกิจกรรมการขาย สิ่งนี้หมายถึงการคิดหาวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าเสมอ

เราจะเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่าและวางใจได้ของลูกค้าโดยการนำเสนอแนวความคิดใหม่อย่างกระตือรือร้นเพื่อความสำเร็จของธุรกิจของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวบนความพึงพอใจและไว้วางใจของลูกค้า ในฐานะมืออาชีพด้านไอที เราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะนำเสนอคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาแก่ลูกค้าของเรา และเปิดรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ

หน่วยธุรกิจทั้งหมดของเราใช้วิธีการนี้กับลูกค้า ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงองค์กร โดยไม่คำนึงถึงประเภทของธุรกิจ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

หากลูกค้ามีปัญหา เราควรแก้ไขโดยทันที โดยแทนที่ตัวเราเองในมุมมองของลูกค้า
(Manjiro Yoshimura ประธานบริษัทคนที่ 1 ในการนำเสนอข้อมูลในการก่อตั้งบริษัท ในปี ค.ศ. 1935)

ฟูจิตสึตั้งเป้าที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากไอทีได้อย่างเต็มที่เพื่อกำหนดตำแหน่งในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการและธุรกิจของลูกค้า
(Hiroaki Kurokawa ประธานบริษัทคนที่ 12 กล่าวในสารจากสำนักงานของ Kurosan ในปี ค.ศ. 2003)

Business Partners

เราสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย


เรามองคู่ค้าทางธุรกิจของเราในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่ประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอแก่ลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าของเรา ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว และเรียนรู้จากกันและกัน ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี เราปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความสามารถของกันและกัน โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดการเติบโตและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนของเราจะสามารถรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านสิทธิมนุษยชน การค้าที่เป็นธรรม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การเป็นสถานที่ทำงานที่มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่จะเป็นไปตามข้อผูกมัดที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และกฎหมาย

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้หากปราศจากความร่วมมือจากคุณ ซึ่งเป็นคู่ค่าทางธรกิจของเรา มีเพียงความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ครอบคลุมรอบด้านของเราเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าของเราได้
(Hiroaki Kurokawa ประธานบริษัทคนที่ 12 กล่าวในการประชุมคู่ค่าทางธุรกิจ ในปี ค.ศ. 2007)

Technology

เราพยายามสร้างค่านิยมใหม่ผ่านนวัตกรรม


นับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา เรามีเป้าหมายที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านไอทีโดยทำตามความเชื่อของเราที่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้อย่างไม่สิ้นสุด การทำตามความคิดนี้ก่อให้เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ อาทิ การพัฒนา High Electron Mobility Transistor (HEMT) เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ความเร็วสูงพิเศษ หรือการเปิดตัว Japanese Processing Extended Features (JEF) ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น และความสำเร็จในการเปิดตัว "PROPOSE" ซึ่งเป็นกรอบการทำงานด้านบริการแบบองค์รวมสำหรับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เราสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในการพัฒนาสังคมสารสนเทศได้ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเราและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่สร้างจากเทคโนโลยีเหล่านั้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างไม่หยุดยั้งนี้เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตของเรา

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของของลูกค้าโดยการรับรู้ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าอย่างทันต่อเวลา และคิดค้นเทคโนโลยีที่ลูกค้าให้ความสำคัญ ด้วยการคำนึงถึงการแข่งขันระดับโลก เราจึงพัฒนาตลาดใหม่ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และตั้งเป้าที่จะทำให้เทคโนโลยีของเราได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ความก้าวหน้าที่เกิดจากสังคมสารสนเทศยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดลง ส่งผลให้ธุรกิจและแนวทางการดำเนินชีวิตของเรายังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อไป กลุ่มบริษัทฟูจิตสึสร้างค่านิยมใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งเกิดจากแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา และมีส่วนร่วมในสังคมเครือข่ายที่มีทั้งคุณค่าและความปลอดภัย

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงใหม่ๆ อย่างแข็งขันเพื่อการเติบโตที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเรา และเนื่องจากเรามีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เราจึงสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อดำเนินการจากการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกทางเลือกที่มี สิ่งนี้เองที่เราหมายถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
(Taiyu Kobayashi ประธานบริษัทคนที่ 8 กล่าวใน Fujitsu News ในปี ค.ศ. 1977)

Quality

เราส่งเสริมชื่อเสียงของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม


คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอแก่ลูกค้าคือสิ่งกำหนดความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเครือข่ายยุคใหม่ เราถือว่าคุณภาพคือรากฐานสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสังคมเครือข่ายอย่างเท่าเทียมและปลอดภัย

คำว่า "คุณภาพ" ในความหมายของเรานั้น มีความหมายมากกว่าการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่เรากำหนดขึ้น แต่ยังหมายถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการมั่นใจได้ถึงคุณภาพในทุกครั้งที่เราติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ คำว่าคุณภาพจึงไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของแผนกวิจัย แผนกการผลิต และแผนกบริการเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกแผนก เมื่อเราคิดถึงคุณภาพ เป้าหมายของเราจึงเป็นการตอบสนองระดับคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังจากทุกสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่อง

การริเริ่มของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพจึงเป็นการยกระดับแบรนด์ของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดสังคมเครือข่ายที่มีทั้งคุณค่าและความปลอดภัยได้สำเร็จนั้น เราจะปรับปรุงคุณภาพของเราอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าและสังคมจะเกิดความเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง

DNA ของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

"คุณภาพคือสิ่งที่ไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ"
เราจะทุ่มเทพลังทั้งหมดของเราในการเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือ โดยการทำให้เหนือกว่าแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขจัดข้อบกพร่อง
(Kanjiro Okada ประธานบริษัทคนที่ 5 กล่าวในการเปิดตัว "แคมเปญความเชื่อได้อย่างสูง" (High Reliability Campaign) ในปี ค.ศ. 1966)

สิ่งที่เราจำหน่ายให้กับลูกค้าไม่ใช่เครื่องจักร แต่เป็น "ความน่าเชื่อถือ"
(Taiyu Kobayashi ประธานบริษัทคนที่ 8 จาก "การระลึกถึง Taiyu Kobayashi" (Memoirs of Taiyu Kobayashi) ในปี ค.ศ. 1995)