Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

หลักการ

ต่อไปนี้คือหลักการที่เรายึดมั่นในการติดต่อทางธุรกิจและการกระทำทุกอย่างของเรา โดยสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของเราGlobal Citizenship

เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการทำกิจกรรมทางธุรกิจทั่วโลกโดยสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น สิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรตระหนักถึงก็คือ เราเป็นสมาชิกของสังคม ไม่ใช่เพียงสมาชิกขององค์กร ด้วยเหตุนี้ เราจึงกระทำสิ่งต่างๆ ในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสังคมโดยยึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์

เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ยึดมั่นในบรรทัดฐานที่เป็นธรรมของสังคม และสำนึกในขนบธรรมเนียมและมารยาทพื้นฐานที่เหมาะสมของแต่ละสถานที่ที่เราดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น เราจะตอบสนองและปฏิบัติตามความต้องการของสังคม เราตระหนักเสมอว่า เราคือตัวแทนของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึและปฏิบัติอย่างเหมาะสม

การสื่อสารคือองค์ประกอบสำคัญของการเป็นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นของสังคม สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ แต่ยังหมายถึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น และเคารพในความรู้สึกของบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง เราพยายามเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในสังคมและผ่านการสื่อสารที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

Customer-Centric Perspective

เราคิดจากมุมมองของลูกค้าและกระทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ของลูกค้า

ด้วยการยึดมั่นในหลักการนี้ เราจึงคิดและปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความจริงใจ และมีส่วนร่วมในเชิงรุกต่อธุรกิจของลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามเพิ่มคุณค่าให้เหนือกว่าแค่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เรานำตัวเองไปวางในตำแหน่งของลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น และคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดเท่าที่ทำได้

วิธีการทำธุรกิจโดยมี "ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" หมายถึงความเข้าใจในปัญหาจากมุมมองของลูกค้า และทำมากกว่าแค่พยายามเข้าใจในปัญหาด้วยการเฝ้าสังเกตลูกค้า

ไม่ว่าเราจะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือไม่ก็ตาม แต่เราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดลูกค้าจึงวางใจและเลือกเราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเสมอ การใช้วิธีการทำธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หมายถึงการทำมากกว่าขอบเขตการทำงานของเรา และทำในสิ่งที่จำเป็นจากมุมมองของลูกค้า

Firsthand Understanding

เราปฏิบัติโดยเป็นไปตามความเข้าใจโดยตรงจากสถานการณ์จริง

เราเห็นว่า ความสามารถในการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมาย และลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเรา

ในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามแต่ละขั้นของวงจร "วางแผน, ทำ, ตรวจสอบ และปฏิบัติ" อย่างไรก็ตาม แต่ละขั้นของวงจรนี้ต้องกระทำโดยตรงยังสถานที่ที่เกิดปัญหา รับฟังบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมจริง และสืบหาข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นของวงจร เราควรตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยสายตาของเราเองว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา และใช้ความเข้าใจนี้ในการวางแผนการปฏิบัติขั้นถัดไปของเรา เราเชื่อว่า ไม่ว่าเราจะมีความรู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีทฤษฎีที่เลิศเลอเพียงใดก็ตาม ประโยชน์ของความรู้และทฤษฎีเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราได้นำสิ่งนั้นมาใช้ได้ดีเพียงใด ตามความเข้าใจโดยตรงจากสถานการณ์จริง

Spirit of Challenge

เรามุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายสูงสุดของเรา

ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าที่เคย ทำให้เราสร้างค่านิยมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และไขว้คว้าโอกาสใหม่ๆ ที่จะเติบโต รวมถึงไม่พอใจเพียงแค่สถานภาพในปัจจุบัน และค้นหาความท้าทายใหม่อยู่เสมอ

การมี "จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย" หมายถึงการกำหนดเป้าหมายที่ขยายขีดความสามารถของเรา และกระตุ้นให้เราเพิ่มความพยายามจนถึงขีดสุด เรานำแรงบันดาลใจมาจากคำพูดของ Taiyu Kobayashi ซึ่งเป็นอดีตประธานบริษัทของฟูจิตสึ ที่เคยกล่าวไว้ว่า "เดินหน้าแล้วลงมือทำ" เราพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของเรา และความสามารถของหน่วยงานของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แต่แรกดูเหมือนจะเกินไขว่คว้า

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงและความยากลำบากในการตั้งเป้าไปสู่เป้าหมายสูงสุด แต่เรามุ่งมั่นและบากบั่นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยไม่มีการประนีประนอม ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากความพยายามของเรา ช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และเป็นเสมือนพลังในการผลักดันการเติบโตของเรา

Speed and Agility

เราปฏิบัติอย่างยืดหยุ่นและโดยทันทีเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของเรา

โอกาสทางธุรกิจสร้างขึ้นจากการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาด คาดการณ์อนาคต และลงมือทำก่อนหน้าคนอื่น แม้แต่แนวคิดที่ดีที่สุดก็ยังหมดคุณค่า หากไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างทันท่วงที ความรวดเร็วและคล่องตัวช่วยก่อให้เกิดคุณค่า

ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของเวลา เราจึงลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา ในระหว่างการทำงานประจำวันของเรา แม้เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่เราก็พยายามมองหากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้แน่ใจได้ถึงประสิทธิภาพ เราเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น เป้าหมายของเราคือเพิ่มความเร็วในการดำเนินธุรกิจในทุกส่วนขององค์กร

การดำเนินธุรกิจอย่างทันต่อเวลายังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

Teamwork

เรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันในหน่วยงานต่างๆ ทำงานเป็นทีม และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของทีม

การทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น

ในฐานะสมาชิกทีม เราจะทำความเข้าใจและกำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนหลักชัยต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละประการภายในวันที่กำหนดให้ต้องเสร็จสมบูรณ์ เรากำหนดเป้าหมาย ติดตามตรวจสอบความคืบหน้า และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเรา รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การทำงานเป็นทีมไม่ได้จำกัดแค่เพียงการทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ของทีมในแผนกของเรา แต่ขยายขอบเขตไปถึงการทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ด้วยเหตุนี้หัวหน้าทีมจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท ด้วยการสื่อสารและร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับแผนกอื่นๆ และการพิจารณาเกินกว่าแค่ผลประโยชน์ของแผนกของเราเอง เรากำลังส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทฟูจิตสึของเรา