Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

เราจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้เราเคารพในสิทธิมนุษยชน

เราเคารพในสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคล และจะไม่เลือกปฏิบัติโดยดูจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หลักความเชื่อ เพศ อายุ สถานะทางสังคม ต้นกำเนิดของครอบครัว ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือรสนิยมทางเพศ และเราจะไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะอื่นๆ รวมทั้งจะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติดังกล่าวโดยเด็ดขาด

เราแน่วแน่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกสิ่งที่เราทำและจะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ความไม่รู้และความเฉื่อยชาไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการเลือกปฏิบัติได้ เราจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อให้ความใส่ใจต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้เกิดความเคารพและเสมอภาคสำหรับทุกคน

เราพยายามดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานของเราได้รับความเคารพจากสังคม

เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด

เราเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย สนธิสัญญา ระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ และบทกฎหมายที่บังคับใช้ ขนบธรรมเนียมและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความเป็นธรรม การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ แม้ว่าจะเกิดขึ้นจากการอุทิศตนให้กับองค์กรอย่างผิดๆ ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เราพยายามทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามหลักของกฎหมายดังกล่าว และทำให้แน่ใจว่าการกระทำของเราจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายเหล่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากนั้น เรายังปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ใช้วิจารณญาณในการทำธุรกิจ และละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบว่าเงื่อนไขทางการค้าของเราเป็นไปตามข้อกำหนดในท้องถิ่นหรือไม่ ขนบธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้น นอกเหนือจากการทำความเข้าใจในกฎหมายและขนบธรรมเนียมของประเทศของเราแล้ว เรายังต้องทำความคุ้นเคยและเคารพในกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และลักษณะประจำชาติของประเทศอื่นๆ ที่เราดำเนินธุรกิจด้วย

เราปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการติดต่อทางธุรกิจของเรา

เราปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และคู่แข่งอย่างยุติธรรมและด้วยความเคารพ

เราจะไม่ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างแตกต่างกันโดยปราศจากเหตุอันสมควร

เราจะไม่ใช้ตำแหน่งของเราเพื่อรับประกันในผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เราจะไม่สร้างความได้เปรียบคู่แข่งโดยใช้พฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณหรือวิธีการที่ผิดกฎหมาย

เราจะไม่ทำข้อตกลงหรือเจรจากับคู่แข่งของเราเกี่ยวกับการควบคุมราคา ปริมาณการผลิตหรือการขาย ลูกค้า พื้นที่ขาย หรือในลักษณะอื่นใดที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างยุติธรรม

เราให้การปกป้องและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

เรามีส่วนในการสร้างสังคมเครือข่ายโดยสร้างคุณค่าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลมาจากการลงทุนอย่างมหาศาลของเราในการวิจัยและพัฒนา (R&D) คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของเรา

เราตระหนักดีว่า ทรัพย์สินทางปัญญาของเราคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ และเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สำคัญที่ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจของเรา รวมทั้งเป็นความมั่นใจที่ลูกค้ามีต่อเรา เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า และใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของเรา เราตระหนักดีว่าความรู้และความชำนาญของพนักงานแต่ละคนทำให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และจะนำมาใช้เมื่อเราได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใช้งานเท่านั้น

เราเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

การจัดการกับข้อมูลอย่างเหมาะสมคือรากฐานสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ระวังและส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลอาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและทำให้เสียชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ เราต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อกฎระเบียบในการจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นโดยเคร่งครัด นอกจากนั้น เรายังตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในงานที่เราทำประจำวัน เพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ

การจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ข้อมูลบริษัทที่เราเข้าถึงในการทำงานประจำวันของเราถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใดนอกบริษัทของเราโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และเราจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือจากการทำธุรกิจของหน่วยงานของเรา

การจัดการกับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ข้อมูลจากลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจต้องได้รับการจัดการและใช้งานอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดและระบุไว้ในสัญญาแต่ละฉบับ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การจัดการ และระยะเวลาที่เป็นความลับของข้อมูลนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดการกับข้อมูลของบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมตลอดเวลา และทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ละเมิดข้อผูกมัดตามสัญญาเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ นั้น เราต้องดูแล จัดการ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเหมาะสมตามกฎหมายในท้องถิ่น

เราไม่ใช้ตำแหน่งงานในหน่วยงานของเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

เราไม่ใช้ตำแหน่ง บทบาท หรือข้อมูลองค์กรของเรา หรือปฏิบัติในลักษณะใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อผูกมัดขององค์กรของเรา เพื่อแสวงหาหรือได้มาซึ่งผลประโยชน์สำหรับตนเอง ญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ

เราจะไม่ใช้ ขาย ให้เช่าช่วง หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการทำรายการหรือดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน

เราจะไม่ซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้ข้อมูล "ภายใน" ที่ไม่เปิดเผย ซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานของเราหรือบุคคลที่สาม