GTM-NLBTLHK
Skip to main content
 1. Home >
 2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
 3. ปรัชญาองค์กรของเรา "วิถีแห่งฟูจิตสึ"

ปรัชญาองค์กรของเรา "วิถีแห่งฟูจิตสึ"

วิถีแห่งฟูจิตสึประกอบด้วยปรัชญาของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ตลอดจนเหตุผลในการดำรงอยู่ ค่านิยม และหลักการที่เราปฏิบัติตามในกิจกรรมประจำวัน

แนะนำ

ในวันที่ 1 เมษายน 2008 ฟูจิตสึประกาศปรับเปลี่ยนวิถีแห่งฟูจิตสึอย่างเต็มรูปแบบ

วิถีแห่งฟูจิตสึจะเอื้ออำนวยต่อนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฟูจิตสึเดินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเราขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเราไปสู่ระดับโลก และนำเทคโนโลยีและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ไปสู่ทั่วทุกมุมโลก

วิถีแห่งฟูจิตสึแสดงถึงทิศทางร่วมกันสำหรับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ด้วยการยึดมั่นในหลักการและค่านิยมองค์กร พนักงานสามารถส่งเสริมค่านิยมขององค์กรและการมีส่วนร่วมในสังคมระดับโลกและระดับท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของวิถีแห่งฟูจิตสึ

วิถีแห่งฟูจิตสึประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ประการได้แก่:

Corporate Vision: The reason for the existence of the Fujitsu Group. Corporate Values: A set of value statements for achieving our Corporate Principles: The principles we adhere to in all business dealings and actions in accordance with Corporate Values. Code of Conduct: The rules and guidelines followed by everyone in the Fujitsu Group. Business Policy: Our current strategies pursued in accordance with the Fujitsu Way.Corporate Vision: The reason for the existence of the Fujitsu Group.Corporate Values: A set of value statements for achieving our Corporate Vision.Principles: The principles we adhere to in all business dealings and actions in accordance with Corporate Values.Code of Conduct: The rules and guidelines followed by everyone in the Fujitsu Group.Business Policy: Our current strategies pursued in accordance with the Fujitsu Way.
Corporate Vision
Through our constant pursuit of innovation, the Fujitsu Group aims to contribute to the creation of a networked society that is rewarding and secure, bringing about a prosperous future that fulfills the dreams of people throughout the world.
Corporate Values

สิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเท:

Society and Environment

ในทุกการกระทำของเรา เราให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในสังคม

Profit and Growth

เรามุ่งมั่นที่จะทำตามความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

Shareholders and Investors

เราพยายามยกระดับค่านิยมองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง

Global Perspective

เราคิดและปฏิบัติโดยพิจารณาจากมุมมองระดับโลก

สิ่งที่เราให้คุณค่า:

Employees

เราเคารพในความหลากหลายและสนับสนุนการเติบโตของปัจเจกบุคคล

Customers

เราพยายามเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่าและวางใจได้ของบุคคลเหล่านั้น

Business Partners

เราสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

Technology

เราพยายามสร้างค่านิยมใหม่ผ่านนวัตกรรม

Quality

เราส่งเสริมชื่อเสียงของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

Principles
Global Citizenship

เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

Customer-Centric Perspective

เราคิดจากมุมมองของลูกค้าและกระทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ

Firsthand Understanding

เราปฏิบัติโดยเป็นไปตามความเข้าใจโดยตรงจากสถานการณ์จริง

Spirit of Challenge

เรามุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายสูงสุดของเรา

Speed and Agility

เราปฏิบัติอย่างยืดหยุ่นและโดยทันทีเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของเรา

Teamwork

เรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันในหน่วยงานต่างๆ ทำงานเป็นทีม และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของทีม

Code of Conduct
 • เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด
 • เราปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการติดต่อทางธุรกิจของเรา
 • เราให้การปกป้องและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
 • เราเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
 • เราไม่ใช้ตำแหน่งงานในหน่วยงานของเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
Business Policy
 • เราใช้นวัตกรรมเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ (Field Innovation) ในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ และแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าของเรา
 • เรานำเสนอการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกในธุรกิจทุกประเภทของเรา
 • บริษัทต่างๆ ในกลุ่มฟูจิตสึทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความเร็วในการขยายธุรกิจทั่วโลก