Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

โปรไฟล์องค์กร


ข้อมูลโดยสรุปของฟูจิตสึ More information about Fujitsu at a Glance

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟูจิตสึ

ปรัชญาองค์กรของเรา "วิถีแห่งฟูจิตสึ" More information about Our Corporate Philosophy "FUJITSU Way"

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของฟูจิตสึ

ความเป็นมาของฟูจิตสึ More information about History of Fujitsu

ค้นพบเหตุการณ์และนวัตกรรมที่ส่งผลให้ฟูจิตสึก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในธุรกิจ ICT ในปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง More information about Locations

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทและสถานที่ตั้งทั่วโลก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รางวัล
ข้อมูลสรุปของรางวัลล่าสุดที่เราได้รับในสาขาต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี