Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

นโยบายทางธุรกิจ

Our Business Policy: Field Innovation, Global Business Expansion, Environmental Solutions

นโยบายทางธุรกิจของเราคือสิ่งกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของเรา โดยต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งฟูจิตสึ

  • เราใช้นวัตกรรมเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ (Field Innovation) ในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ และแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าของเรา
  • เรานำเสนอการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกในธุรกิจทุกประเภทของเรา
  • บริษัทต่างๆ ในกลุ่มฟูจิตสึทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความเร็วในการขยายธุรกิจทั่วโลก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจของเรา
ภาพรวมของประเภทธุรกิจ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำของเรา

นวัตกรรมนโยบายสีเขียว
การใช้ไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม