GTM-NLBTLHK
Skip to main content
 1. Home >
 2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
 3. แบรนด์ฟูจิตสึ >
 4. โลโก้ของฟูจิตสึ >
 5. ความเป็นมาของโลโก้ของฟูจิตสึ

ความเป็นมาของโลโก้ของฟูจิตสึ

1935-1961

1935
ก่อตั้งบริษัท Fuji Tsushinki Manufacturing Corporation

 • ฟูจิตสึก่อตั้งขึ้นด้วยชื่อบริษัท "Fuji Tsushinki Manufacturing Corporation" โดยเป็นบริษัทย่อยของฝ่ายการสื่อสารของ Fuji Electric
 • การออกแบบโลโก้ขององค์กรจึงเป็นการผสมผสานระหว่างตัวอักษร "f" และ "s" เพราะเหตุใดจึงเป็นตัวอักษร "f" และ "s"
1923 Fuji Electric Limited was established. "Fu" for Furukawa and "Ji" for Siemens (Based on the German pronunciation) were combined. ("Fuji" is also the name of the highest mountain in Japan)

1962 - 1971

ปรับชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเป็น "Fujitsu Limited"
(ในญี่ปุ่น "Fujitsu" ได้รับการปรับเป็นตัวย่อชื่อบริษัท)

 • เริ่มต้นการผลิตคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ
 • จัดโครงสร้างเป็น "ฝ่ายการผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร" และ "ฝ่ายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"
 • ใช้วลี "Communications and Electronics" ในโลโก้ขององค์กร

1967
เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทที่เป็นทางการในปัจจุบัน

บริษัทเปลี่ยนชื่อภาษาญี่ปุ่นมาเป็น Fujitsu Kabushiki Kaisha (Fujitsu Limited) อย่างเป็นทางการ

1972 - 1988

1972
แนวคิด "สันติภาพ" (Peace), "ความปรารถนาแรงกล้า" (Passion) และ "ความบริสุทธิ์" (Purity) ได้รับการผนวกรวมไว้ในโลโก้ขององค์กร โดยใช้สัญลักษณ์สีน้ำเงิน (สันติภาพ), สีแดง (ความปรารถนาแรงกล้า) และสีขาว (ความบริสุทธิ์)

1989 -

1989
ปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัฒน์ทางธุรกิจ

 • มีการใช้โลโก้ปัจจุบันขององค์กรเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัฒน์ทางธุรกิจ
 • โลกและดวงอาทิตย์แทนด้วยสัญลักษณ์ความเป็นอนันต์ที่ด้านบนของตัวอักษร "j" และ "i" และแสดงถึงการเปิดกว้างสู่จักรวาลและความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
 • สีแดงของฟูจิตสึ ซึ่งเป็นสีหลักที่แสดงถึงความกระตือรือร้นในอนาคต ความสว่าง และความเป็นมิตรที่เข้าถึงได้

วิวัฒนาการของโลโก้องค์กรแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของแต่ละช่วงปีและประวัติความเป็นมาของฟูจิตสึ

Fujitsu Logo