GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Testy odolnosti

Testy odolnosti

Elektrostatický výboj

Důvod: Testování odolnosti vůči elektrostatickému náboji pocházejícímu od uživatele nebo předmětu při fyzickém kontaktu (kontaktní výboj) nebo kontaktu přeneseném prostředím (výboj šířený vzduchem).
Způsob testování: Výboj až do 15 kV přes vazební desku nebo ve všech místech kontaktu na testovaném zařízení (tj. diskových jednotkách, rozhraních, skříni a přepínačích).

Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

Důvod: Zařízení musí pracovat bez rušení, i když je v blízkosti zařízení vyzařujících vysokofrekvenční emise (například rozhlasu a televize, mobilů, rádiových přijímačů a vysílačů). Tato skutečnost je důležitá zejména u monitorů, snímačů a zvukových kabelů.
Způsob testování: Vyzařování elektromagnetické energie (například s intenzitou pole až 20 V/m) a monitorování výkonu testovaného zařízení při účincích elektromagnetického záření.

Impulzy, rychlé přechodové napěťové špičky

Důvod: Prokázání odolnosti produktu vůči rušení pocházejícímu ze spínacích přechodových proudů (například přerušení indukční zátěže, skok kontaktního relé).
Způsob testování: Vazba rychlých přechodových napěťových špiček do napájecích a datových kabelů (až 4 kV).

Přepětí, pomalé vysokoenergetické napěťové špičky

Důvod: Vyhodnocení výkonu zařízení při působení vysokofrekvenčního rušení v napájecích a propojovacích vedeních způsobeného přepětím v důsledku spínacích nebo bleskových přechodových proudů v blízkém prostředí.
Způsob testování: Vazba do napájecích a propojovacích vedení (až 4 kV).

Rušení šířená vedením a indukovaná vysokofrekvenčními poli

Důvod: Změření odolnosti produktu vůči elektromagnetickému rušení pocházejícími ze záměrných vysokofrekvenčních přijímačů a vysílačů. Může být ovlivněn nejméně jeden kabel vedení (hlavní přívod, signální vedení, uzemnění).
Způsob testování: Vazba vysokofrekvenčního elektromagnetického pole do propojovacích vedení s vazebními sítěmi nebo injekční svorkou.
Frekvenční rozsah: 150 kHz až 80 MHz.

Magnetická pole se síťovými kmitočty

Důvod: Magnetická pole mohou ovlivnit spolehlivost zařízení a systémů, zejména pokud obsahují magneticky citlivá zařízení.
Způsob testování: Zařízení je vystaveno magnetickým polím na hladině 1 A/m až 30 A/m (max. do 100 A/m) a vhodné frekvenci síťového napájení 16 2/3 Hz nebo 50 Hz.

Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení a výkyvy

Důvod: Krátkodobé poklesy napětí a krátkodobá přerušení jsou způsobena chybami v síti, instalaci nebo náhlými velkými změnami zatížení. Výchylky napětí jsou způsobeny neustále se měnícím zatížením. Taková rušení mohou ovlivnit provoz zařízení a systémů.
Způsob testování: Simulace krátkodobého poklesu napětí, přerušení nebo výkyvů ve veřejné elektrické síti se zadanými napěťovými hladinami a dobami přerušení (počínaje dobou 10 ms).