GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. O společnosti >
 3. Resources >
 4. Novinky >
 5. Tiskový servis >
 6. 2011 >
 7. Simulátor je schopen předpovídat okamžitou celkovou spotřebu energie a vyhodnocovat řízení datového centra s cílem uspořit energie.

Společnost Fujitsu vyvinula první simulátor datového centra na světě

Simulátor je schopen předpovídat okamžitou celkovou spotřebu energie a vyhodnocovat řízení datového centra s cílem uspořit energie.

Praha, October 21, 2011

Společnosti Fujitsu Laboratories Limited a Fujitsu Laboratories of Europe Limited oznámily, že se jim jako prvním na světě podařilo vyvinout technologii simulace, která v případě změny provozního stavu serverů nebo klimatizačního zařízení dokáže okamžitě prověřit změny spotřeby energie datového centra.

Datová centra jsou stále častěji používána k podpoře nepřetržitého provozu firem a jako způsob, kterým společnosti šetří energii. Zlepšení energetické účinnosti datových center se tak dostává do středu pozornosti. Snížení spotřeby energie v datových centrech vyžaduje integrovaný přístup, který zohledňuje nainstalovaný hardware, klimatizaci a ostatní vybavení. V datovém centru, kde se neustále mění provozní profil, je však obtížné předpovědět, jak změny provozního stavu hardwaru a klimatizace ovlivní celkovou spotřebu datového centra.

Společnosti Fujitsu Laboratories a Fujitsu Laboratories of Europe vyvinuly technologii, která dokáže určit tepelný tok uvnitř budovy s výpočetní rychlostí více než 1000krát větší než u dřívějších řešení. "Nová technologie, která kompletně modeluje hardware ICT, klimatizaci a další vybavení běžícího datového centra, umožňuje přesně vypočítat spotřebu energie datového centra. Nyní tak můžeme testovat účinnost opatření, která mají vést k úspoře energie, ještě před jejich aplikací v provozu. Toto řešení může výrazně snížit celkovou spotřebu energie datových center," říká Luboš Štefek, manažer prodeje serverů a datových úložišť společnosti Fujitsu Technology Solutions.

Datová centra současnosti S nástupem cloud computingu a potřebou zajistit nepřetržitý provoz firem se společnosti stále více spoléhají na datová centra. Protože se neustále zvyšuje počet serverů, které jsou stále výkonnější, roste i spotřeba energie datových center.

Zároveň v závislosti na denní době a části roku kolísá zatížení při zpracovávání úloh na serveru. Z hlediska úspory energie je efektivní koncentrovat výpočetní zátěž na určitých serverech a zároveň snížit celkový počet běžících serverů. Vzhledem k tomu, že chlazení představuje přibližně 30 % celkové spotřeby energie datového centra, je nutné v rámci opatření ke snížení spotřeby zohlednit také vlastnosti klimatizace.

Současné chladicí systémy jsou konstruovány tak, aby udržovaly stálou pokojovou teplotu. Pokud lze však klimatizaci odpovídajícím způsobem ovládat podle provozního stavu serverů, je možné spotřebu energie snížit. Tím, že se propojí řízení serverů a systém klimatizace, lze celkovou spotřebu datového centra snížit až o 40 % (obrázek 1).

Technologické problémy Testy ve skutečném datovém centru není možné provést přímo (například přiřazení zatížení serveru či změna počtu běžících serverů v reakci na výkyvy zpracovávání nebo řízení klimatizace podle zatížení a teploty serveru). Slibnou alternativou je využít počítačovou simulaci a ověřit tak dopad těchto opatření. Stávající simulační technologie jsou příliš pomalé a testování v reálném čase je proto nemožné.

Obrázek 1: Řízení datových center a klimatizace alternative_textVětší náhled

Nově vyvinutá technologie Společnosti Fujitsu Laboratories a Fujitsu Laboratories of Europe vytvořily kompletní model datového centra a dokázaly vyvinout první technologii, která ihned simuluje změny spotřeby energie podle koncentrace zátěže serverů a řízení klimatizace. Funkce nově vyvinuté technologie:

 1. Vysokorychlostní technologie simulace tepelného toku

  U simulací tepelného toku, které analyzují tok tepla budovou, byl automatickým získáním rozložení teplot a tepelných toků předem snížen počet požadovaných výpočtů. Výsledkem je tisícinásobný nárůst výpočetní rychlosti (obrázek 2).

  Obrázek 2: Simulace tepelných toků v datovém centru alternative_textVětší náhled

 2. Celková simulace

  Modelace všech elektrických a tepelných toků, včetně hardwaru ICT, systému klimatizace a napájecích zdrojů, přinesla přesnou simulaci spotřeby energie celého datového centra s tolerancí chyb menší než 5 % (obrázek 3).

  Obrázek 3: Celkový model datového centra alternative_textVětší náhled

Výsledky Tato technologie umožňuje přesnou simulaci dopadů, které budou mít opatření k úspoře energie na datové centrum jako celek – což bylo pomocí skutečných datových center obtížné ověřit. Lze tak například testovat řadu strategií – například při nízké poptávce na zpracování koncentrovat zpracování na serverech ve vyhrazeném prostoru a současně odpojit přívod energie do ostatních serverů a snížit výkon klimatizační jednotky. Po implementaci těch nejúčinnějších opatření lze očekávat výrazné zvýšení energetické účinnosti datového centra.

Nová technologie umožňuje zohlednit klimatické podmínky (teplotu a vlhkost) v místě datového centra a prozkoumat možnosti chlazení, které jsou pro dané místo nejvhodnější. V chladnějších klimatických pásmech může být efektivnější přivést venkovní vzduch přímo do budovy. Pokud se hodnoty teploty a vlhkosti pohybují v rozmezí, které je zárukou spolehlivého provozu serveru, chlazení pomocí venkovního vzduchu vyžaduje méně energie než klimatizace.

Nedávné výpadky elektřiny v Japonsku také donutily datová centra řešit požadavky na uchování energie pro nouzové situace. Tato technologie také umožňuje testovat různá opatření bez dlouhých příprav.

Plány do budoucna Technologie bude otestována v praxi a bude použita v datových centrech společnosti Fujitsu s cílem zvýšit energetickou účinnost datových center.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. Fujitsu Technology Solutions nabízí v České republice kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na: http://cz.fujitsu.com/.

O společnosti Fujitsu Limited Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je předním světovým poskytovatelem ICT řešení pro globální trh. Jeho tým tvoří přibližně 170 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníků v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2010, dosáhly výše 4,6 bilionu jenů (50 miliard amerických dolarů). Více informací je k dispozici na webu http://www.fujitsu.com/.

Kontakt pro novináře:

Pavlína BolfováMarketing and PR Manager Fujitsu Technology Solutions ČR The Park, V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika E-mail:pavlina.bolfova@ts.fujitsu.com, Tel: +420 233 032 867 Web:http://cz.fujitsu.com/

Fujitsu a logo Fujitsu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fujitsu Limited ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní zde zmiňované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné v době vydání a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Date: 21 October, 2011
City: Praha