GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Leasing operacyjny

Leasing operacyjny

Terminem „leasing operacyjny” określa się umowę pomiędzy właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich. 

Umowy leasingu operacyjnego obejmują zazwyczaj okres od roku do 3 lat, który jest zwykle krótszy od standardowego okresu eksploatacji sprzętu, a wysokość rat jest stała. Spłaty mogą być dokonywane w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Istnieje możliwość „dodania” sprzętu w celu zwiększenia comiesięcznej raty bądź też jego wymiany lub modernizacji w ramach opcji „Modernizacja technologii”. 

Raty leasingu operacyjnego są zazwyczaj niższe od rat leasingu finansowego, ponieważ leasingobiorca jest zobowiązany zwrócić sprzęt leasingodawcy po zakończeniu obowiązywania umowy. 

Leasing operacyjny może być traktowany jako pozabilansowy, czyli nieuwzględniany w bilansie klienta. Raty leasingowe trafiają na konto zysków i strat.


Kontakt:

Usługi finansowe