GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Zakup połączony z dzierżawą

Zakup połączony z dzierżawą

Terminem „zakup połączony z dzierżawą” określa się umowę między właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich.

Sprzęt pozostaje własnością Leasingodawcy do momentu dokonania ostatniej płatności i przejścia tytułu własności na Leasingobiorcę. Wysokość kwoty ostatniej płatności, uzgodnionej na początku trwania dzierżawy, może różnić się od kwoty poszczególnych, stałych rat.

Umowa zakupu połączonego z dzierżawą ujmowana jest w zapisach księgowych tak samo, jak umowa zakupu gotówkowego. Wartość środka trwałego jest pozycją w bilansie Leasingobiorcy. Amortyzacja środka trwałego, uwzględniająca należne odsetki, ujmowana jest w rachunku zysków i strat.

Umowy zakupu połączonego z dzierżawą obejmują zazwyczaj okres od roku do 5 lat ze stałą ratą. Spłaty mogą być dokonywane w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Istnieje możliwość „dodania” sprzętu w celu zwiększenia comiesięcznej raty.

Kontakt: 

Usługi finansowe