GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Designed4You

Designed4You

Leasing operacyjny

Terminem „leasing operacyjny” określa się umowę pomiędzy właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp.

Międzynarodowa generalna umowa leasingowa

Jeśli klientem jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wielu krajach, warto skorzystać z zalet międzynarodowej generalnej umowy leasingowej. Zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca podpisują jedną umowę, która obejmuje wszystkie warunki. Następnie, w miarę dostarczania i instalacji sprzętu w kolejnych placówkach lub fazach podpisywane są indywidualne harmonogramy leasingowe. Dzięki temu klient może łatwo zidentyfikować koszty związane z każdą instalacją.

Rozwiązania typu „płatność odroczona”

Rozwiązania typu „płatność odroczona” umożliwiają przesunięcie płatności w ramach wybranego leasingu o maksymalnie 6 miesięcy, mimo że zakupiony sprzęt został już dostarczony i zainstalowany. Ten elastyczny model płatności jest idealny, gdy zbliża się termin rozliczenia roku obrachunkowego lub w przypadku braku wolnych środków finansowych.

Rozwiązania typu „dynamiczna objętość”

Terminem „Dynamiczna objętość” firma Fujitsu opisuje całą gamę rozwiązań umożliwiających zmianę wysokości opłat w zależności od wykorzystanej objętości serwera lub pamięci masowej. W pierwszej kolejności, na podstawie szacowanego, miesięcznego wykorzystania objętości, ustalana jest opłata „bazowa”, po czym automatycznie rejestrowane są wszystkie przypadki przekroczenia ustalonego poziomu, co jest uwzględniane w comiesięcznym rozliczeniu.

Rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji

Decyzja o migracji z jednej platformy do innej lub konsolidacji biura pełnego sprzętu komputerowego może być wyzwaniem trudnym tak pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Nasze kompleksowe rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji pozwalają wyeliminować trudności stojące przed klientami.

Rozwiązania typu „opłata stanowiskowa”

Rozwiązania typu „opłata stanowiskowa” pozwalają obliczyć całkowite koszty związane ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniami, serwisowaniem i utrzymaniem, a następnie ustrukturyzować leasing w oparciu o liczbę użytkowników zasobów. Opcja ta jest idealna dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Umożliwia instalację kompleksowego rozwiązania informatycznego, które będzie niezbędne dla rozwoju firmy, jednak wysokość rat będzie bazować na faktycznej liczbie użytkowników rozwiązania. Rata wzrasta wraz z liczbą użytkowników. Na początku obowiązywania umowy leasingowej miesięczna rata dotyczy pewnej ustalonej liczby stanowisk, a w miarę upływu czasu rośnie wraz z liczbą zatrudnionych.

Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego

Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego umożliwiają leasingodawcy wykupienie całości lub części istniejącej infrastruktury informatycznej klienta, a następnie udzielenie mu na nią leasingu na określony czas za określoną opłatą miesięczną lub kwartalną.

Opcje wymiany technologii

Opcje wymiany technologii umożliwiają wycofanie posiadanego sprzętu i jego zamianę na nowy. Opcje te dają użytkownikowi większą elastyczność na początku i pod koniec obowiązywania umowy leasingu. Na początku trwania umowy leasingu leasingodawca opłaca w imieniu użytkownika wszelkie koszty wynikające z dostarczenia, instalacji i uruchomienia sprzętu przez jednego dostawcę lub kilku dostawców. Spłata rat uzgodnionych na początku umowy leasingu rozpoczyna się po dostawie i zakończeniu instalacji sprzętu. Eliminuje to konieczność zawierania wielu umów leasingu, obejmujących różne dostawy dokonywane w początkowym okresie instalowania sprzętu.