GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Obaj partnerzy oferują jedno miejsce zamawiania zintegrowanych rozwiązań pamięci masowej, co umożliwi klientom efektywniejsze wykorzystywanie infrastruktury informatycznej

Fujitsu i NetApp rozszerzają globalną współpracę i przedstawiają wspólną ofertę rozwiązań pamięci masowej

Obaj partnerzy oferują jedno miejsce zamawiania zintegrowanych rozwiązań pamięci masowej, co umożliwi klientom efektywniejsze wykorzystywanie infrastruktury informatycznej

Frankfurt, October 26, 2010
Firmy Fujitsu i NetApp poinformowały o dalszym rozszerzeniu swojej bliskiej, wieloletniej współpracy z myślą o ułatwieniu klientom maksymalnego wykorzystania inwestycji w rozwiązania informatyczne. Największe firmy informatyczne znajdują się obecnie pod rosnącą presją, aby szybciej reagować na potrzeby przedsiębiorstw. W myśl zawartej umowy obaj partnerzy będą oferować jedno miejsce zamawiania zintegrowanych rozwiązań pamięci masowej, które przyspieszają osiąganie przez klientów korzyści biznesowych. Ta poszerzona globalna współpraca Fujitsu i NetApp oraz rozszerzenie umów dotyczących odsprzedaży stanowi kontynuację wieloletnich działań obu partnerów, których celem jest ułatwianie klientom osiągania sukcesów, zwiększanie efektywności i standaryzacji infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw oraz zaspokajanie ich potrzeb w dziedzinie unifikacji pamięci masowej. Częścią tego rozszerzonego partnerstwa będzie wspólna oferta produktów, która zaspokoi potrzeby firm dotyczące integracji pamięci masowej. NetApp będzie sprzedawać urządzenie do ochrony danych Fujitsu ETERNUS CS800 S2 w 22 krajach regionu EMEA. Fujitsu rozszerzy sprzedaż ujednoliconych systemów pamięci masowej NetApp na więcej rynków na całym świecie. Usługi serwisowe i pomocy technicznej oraz usługi zarządzane w odniesieniu do całej wspólnej oferty nadal będą świadczone przez firmę Fujitsu, która jest trzecim co do wielkości globalnym dostawcą usług informatycznych. ETERNUS CS800 S2 to gotowe urządzenie „pod klucz” do ochrony danych przeznaczone dla firm średniej wielkości. Jest to proste, niedrogie rozwiązanie dla klientów, którzy stosują strategię tworzenia kopii zapasowych na dysku i deduplikację. Zaawansowana technologia deduplikacji zmniejsza typową wymaganą pojemność przy tworzeniu kopii zapasowej z dysku na dysk nawet o 90%, a przez to obniża koszty pamięci masowej. W trakcie tworzenia kopii zapasowych urządzenie replikuje dane między globalnymi ośrodkami z wykorzystaniem deduplikacji, dzięki czemu co najmniej 20-krotnie maleje wymagana przepustowość sieci. „Globalna współpraca Fujitsu z NetApp pozwoliła opracować dobrze skomponowaną, kompleksową ofertę rozwiązań pamięci masowej, co jest korzystne przede wszystkim dla naszych klientów” — powiedział Kazuhiro Igarashi, prezes działu systemów pamięci masowej (Storage Systems Unit) w firmie Fujitsu. „Dajemy klientom możliwość kupowania zintegrowanych rozwiązań objętych naszą kompleksową ofertą dynamicznych infrastruktur w prostszy sposób, a także ułatwiamy im zwiększenie efektywności i elastyczności ich infrastruktur informatycznych. Klienci Fujitsu dostrzegają korzyści, jakie dajemy im wspólnie z NetApp, w znacznym stopniu dzięki globalnej obsłudze serwisowej całej połączonej oferty produktów przez Fujitsu”. Firma Fujitsu jest liderem branży w dziedzinie rozwiązań dla przedsiębiorstw. Jej bogata oferta technologii pamięci masowej, w tym seria ETERNUS i produkty NetApp, to kluczowe elementy koncepcji dynamicznych infrastruktur Fujitsu obejmującej niezawodne produkty i rozwiązania do centrów przetwarzania danych. NetApp ma najlepszą w branży ofertę w dziedzinie ujednoliconej pamięci masowej umożliwiającą zbudowanie elastycznej, efektywnej, współużytkowanej infrastruktury informatycznej, która może być podstawą realizacji przyszłych wymagań biznesowych. Klienci mogą teraz łatwo nabywać i wdrażać te komplementarne, zintegrowane technologie i szybko zaspokajać swoje potrzeby biznesowe. „Klienci szukają sposobów przejścia na bardziej zintegrowane, współużytkowane rozwiązania infrastruktury informatycznej, aby zwiększyć elastyczność i szybkość reagowania na potrzeby biznesowe” — powiedział Rick Scurfield, wiceprezes i dyrektor ds. globalnej współpracy w dziedzinie systemów (Global System Partners) w firmie NetApp. „Partnerstwo NetApp i Fujitsu wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu poprzez zaoferowanie klientom bogatej oferty produktów i rozwiązań w dziedzinie pamięci masowej. Oferta ta obejmuje także usługi i pomoc techniczną, co pozwala klientom szybciej przejść na bardziej zintegrowaną, elastyczną, współużytkowaną infrastrukturę informatyczną”. W wyniku wspólnych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 10 lat globalnej współpracy obie firmy dostarczają ściśle zintegrowane, zautomatyzowane produkty, rozwiązania i usługi do zarządzania danymi, które umożliwiają klientom szybsze dostosowywanie się do zmian zachodzących w ich środowiskach biznesowych. Do tej pory firma Fujitsu sprzedała już ponad 15 000 ujednoliconych systemów pamięci masowej NetApp. Klienci doceniają elastyczność i efektywność, jaką te rozwiązania wprowadzają w ich środowiskach informatycznych. Niedawno NetApp, Fujitsu i inni partnerzy połączyli przykładowo siły w celu opracowania referencyjnej architektury wirtualizacji pulpitów, która ułatwia klientom replikację i wdrażanie zwirtualizowanych dynamicznych infrastruktur. Ponadto rozwiązania Fujitsu ETERNUS SF Storage Cruiser i ServerView Resource Orchestrator obsługują już ujednoliconą pamięć masową NetApp, co pozwala wspólnym klientom obu firm lepiej analizować, kontrolować i automatyzować współużytkowaną infrastrukturę informatyczną.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Informacje o firmie NetApp

NetApp opracowuje nowatorskie systemy pamięci masowej i zarządzania danymi, które zapewniają wyjątkową opłacalność i przyspieszają rozwój firm. Więcej informacji o zaangażowaniu firmy w ułatwianie przedsiębiorstwom na całym świecie dalszego, szybkiego rozwoju można znaleźć w serwisie internetowym www.netapp.com. Więcej informacji na temat współpracy Fujitsu i NetApp można znaleźć pod adresem www.netapp.com/fujitsu.

Znaki towarowe NetApp

NetApp, logo NetApp i hasło Go further, faster są znakami towarowymi firmy NetApp Inc. Wszystkie inne nazwy marek i znaki graficzne są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

NetApp — stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu rozdziału 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz rozdziału 21E Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami. Zawarte w tej publikacji stwierdzenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlają szacunki NetApp i Fujitsu dotyczące przyszłych zdarzeń, z których wiele jest ze swej natury nacechowanych niepewnością i nie podlega kontroli obu firm. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość to między innymi stwierdzenia dotyczące korzyści z rozszerzonej współpracy firm NetApp i Fujitsu oraz ich odpowiednich produktów, szans rynkowych i siły konkurencyjnej, strategii, planów i celów, a także inne stwierdzenia, które nie dotyczą faktów historycznych. Firma NetApp ostrzega czytelników, że zawarte w niniejszej publikacji stwierdzenia wybiegające w przyszłość są obarczone ryzykiem i niepewnością, co może powodować znaczne różnice między wynikami przewidywanymi w tych stwierdzeniach a faktycznymi. Ważne czynniki, które mogą spowodować zaistnienie znacznych różnic między wynikami faktycznymi a przewidywanymi w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, to między innymi ryzyko, że korzyści ze współpracy nie zostaną w pełni osiągnięte lub zostaną osiągnięte w czasie dłuższym od oczekiwanego, zakłócenie współpracy utrudniające relacje z klientami, pracownikami lub dostawcami, ryzyko związane z prognozowanym rozwojem rynków pamięci masowej i zarządzania danymi, a także inne istotne czynniki opisane w raportach i dokumentach NetApp przedkładanych co pewien czas Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy. Firma NetApp nie składa żadnego zobowiązania dotyczącego aktualizacji i rewizji stwierdzeń wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszej publikacji, ze względu na dostępność nowych informacji ani z innych powodów.

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212  mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 26 October, 2010
City: Frankfurt