GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Firma Fujitsu poinformowała o rozpoczęciu VI etapu programu ochrony środowiska (Environmental Protection Program)

Firma Fujitsu poinformowała o rozpoczęciu VI etapu programu ochrony środowiska (Environmental Protection Program)

Tokio, April 19, 2010
Firma Fujitsu poinformowała o rozpoczęciu VI etapu programu ochrony środowiska(Environmental Protection Program), który wytycza nowe cele na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2013 r. Jako wielki krok naprzód w realizacji celów strategii ekologicznej Green Policy 2020 (*1) — średnioterminowej wizji ochrony środowiska Grupy Fujitsu planowanej do roku 2020, nowy program określa cele w 18 dziedzinach, od zapewniania korzyści klientom i społecznościom, poprzez przeprowadzenie wewnętrznych zmian, po zachowanie bioróżnorodności. Powyższe cele obejmują promowanie badań i rozwoju, aby zwiększyć wydajność produktów telekomunikacyjnych i informatycznych oraz zmniejszyć ich wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu rozwiązań i usług teleinformatycznych, zmniejszyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją do 6% poniżej poziomu z roku finansowego 1990 przed końcem roku finansowego 2012, w oparciu o wiedzę naukową do roku 2020, oraz opracowanie wskaźników liczbowych do mierzenia wpływu przedsiębiorstw na bioróżnorodność. W ostatnich latach kwestie ekologiczne, takie jak zmiana klimatu i zachowanie bioróżnorodności, mające wpływ na przedsiębiorstwa, podlegały daleko idącym zmianom. Globalny cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej połowę do roku 2050 został wytyczony biorąc pod uwagę również kwestię zachowania bioróżnorodności. Ponadto tworzenie długoterminowych planów inicjatyw ekologicznych stało się niezwykle ważnym elementem działalności biznesowej. Według Grupy Fujitsu, w osiągnięciu przez społeczności i przedsiębiorstwa zamierzonych celów globalnych inicjatyw ekologicznych może pomóc zastosowanie zaawansowanego i nowatorskiego sprzętu teleinformatycznego spełniającego wymagania w zakresie ochrony środowiska, jak również wysiłki na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko działalności Grupy na całym świecie. Chcąc spełnić te wymagania, Grupa Fujitsu zastosowała podejście retrospektywne podczas planowania szóstej edycji programu ochrony środowiska, opracowując sposoby realizacji średnioterminowej strategii ekologicznej — Green Policy 2020. Grupa określiła 18 konkretnych celów do osiągnięcia w sześciu kategoriach. Dwie nowe kategorie to „Zwiększenie nakładów na rzecz badań i rozwoju zaawansowanego, ekologicznego sprzętu teleinformatycznego” i „Podejmowanie inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności”. Nowe kategorie stanowią uzupełnienie dotychczasowych: „Zwiększanie wartości ekologicznej produktów i usług oraz projektowania i dostarczania sprzętu teleinformatycznego przyjaznego dla środowiska”, „Wzmożenie wysiłków na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko Grupy Fujitsu”, „Zwiększanie kontroli nad ochroną środowiska” oraz „Promowanie ochrony środowiska w społeczeństwie”. Dzięki nowym celom Grupa Fujitsu szybciej wprowadzi inicjatywy ekologiczne w skali globalnej. Najważniejsze cechy VI etapu programu ochrony środowiska Grupy Fujitsu Zwiększenie nakładów na rzecz badań i rozwoju zaawansowanego, ekologicznego sprzętu teleinformatycznego Grupa Fujitsu będzie pracować nad zwiększeniem nakładów na badania i rozwój nowatorskich technologii teleinformatycznych przyjaznych dla środowiska, które umożliwią powstanie społeczeństwa o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla. Przykładowo, firma Fujitsu opracowuje technologie, które co najmniej podwoją całkowitą wydajność produktów teleinformatycznych, wykorzystywanych w przyszłości w centrach przetwarzania danych i sieciach nowej generacji oraz do innych zastosowań. Ponad 35% nowych technologii będą stanowić rozwiązania przyjazne dla środowiska. Dzięki ustanowieniu celów w dziedzinie badań i rozwoju, Grupa przyspieszy zastosowanie zawansowanych, ekologicznych technologii teleinformatycznych w swoich produktach i rozwiązaniach. Zwiększanie wartości ekologicznej produktów i usług oraz projektowania i dostarczania sprzętu teleinformatycznego przyjaznego dla środowiska Projekt Green Policy Innovation (*2) został powołany do życia, aby pomóc klientom i społecznościom w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez stosowanie sprzętu teleinformatycznego przyjaznego dla środowiska. Jego celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 15 milionów ton metrycznych w latach finansowych 2009 — 2012 (od 1 kwietnia 2009 r. — do 31 marca 2013 r.). Aby osiągnąć ten cel, Fujitsu zwiększy liczbę produktów zgodnych z najsurowszymi normami w zakresie ochrony środowiska do ponad 30% spośród nowo tworzonych produktów. Firma Fujitsu udoskonali swoją ofertę produktów o wyjątkowej wydajności środowiskowej w zakresie zarówno zużycia energii, jak i stopnia wykorzystania zasobów. Dodatkowo, rozwiązania ekologiczne będą stosowane we wszystkich sektorach, w tym w przemyśle, transporcie, przedsiębiorstwach, w gospodarstwach domowych oraz zakładach konwersji energii. Rozwiązania te będą oferowane szerzej w głównych regionach działalności firmy Fujitsu, w tym w Japonii, Europie, obu Amerykach oraz na Dalekim Wschodzie, aby pomóc klientom i społecznościom na całym świecie zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Wzmożenie wysiłków na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko Grupy Fujitsu Grupa Fujitsu będzie stale zmniejszać poziom emisji gazów cieplarnianych przy pomocy wiedzy naukowej, jaką dysponuje na przykład Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Celem jest zmniejszenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością produkcyjną Grupy o 6 % w stosunku do poziomu z 1990 r. do końca roku finansowego 2012. Część planu określa nowe cele: wykorzystywanie przez Grupę odnawialnych źródeł energii oraz ich popularyzowanie. Ponadto Grupa będzie promować zaopatrywanie się u tych partnerów biznesowych, którzy ograniczają lub zmniejszają poziom emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, Grupa rozważy inne aspekty emisji gazów cieplarnianych, takie jak dojazdy pracowników do miejsca pracy oraz podróże służbowe, i podejmie działania mające na celu zmniejszenie poziomu emisji tych gazów spowodowanej działalnością biznesową firmy, łącznie z łańcuchem dostaw. Zwiększanie kontroli nad ochroną środowiska Grupa Fujitsu planuje zwiększyć swoją wydajność środowiskową dzięki zastosowaniu globalnie zintegrowanego systemu zarządzania ochroną środowiska, oraz poprzez zachęcanie każdej organizacji wewnętrznej i pracowników do troski o środowisko podczas wykonywania codziennych czynności. Grupa promuje również dodatkowe wdrożenia sprzętu teleinformatycznego do zarządzania środowiskiem i planuje stworzyć inteligentne systemy zarządzania ochroną środowiska. Ponadto aktywna współpraca z innymi firmami dbającymi o środowisko umożliwi Grupie stałe udoskonalanie systemu zarządzania ochroną środowiska. Promowanie ochrony środowiska w społeczeństwie Do końca roku finansowego 2010 (czyli do 31 marca 2011 r.), Grupa Fujitsu planuje oddać do użytku system Act-Local-System, który będzie globalnie udostępniał informacje na temat ekologicznych inicjatyw społecznych mających miejsce w różnych lokalizacjach na całym świecie. System ten umożliwi oddziałom współdzielenie informacji o podejmowanych działaniach, co ma na celu rozpowszechnianie nowatorskich projektów. Dzięki temu podejmowane inicjatywy będzie można łatwiej dostosować do potrzeb lokalnych społeczności. Grupa Fujitsu współpracuje również z instytucjami typu non-profit, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności Aby zmniejszyć wpływ działalności firmy na bioróżnorodność i zwiększyć możliwości jej wspierania przez technologie teleinformatyczne, Grupa Fujitsu opracuje wskaźniki do pomiaru złożonych czynników, które mają negatywny wpływ na bioróżnorodność. Zastosowanie tych wskaźników umożliwi firmie zbudowanie systemów zmniejszających negatywny wpływ swojej działalności na bioróżnorodność i zwiększających potencjał technologii teleinformatycznych w zakresie zachowania tej różnorodności. Firma będzie również promować zaopatrywanie się u tych partnerów biznesowych, którzy są zaangażowani w działania na rzecz zachowania bioróżnorodności. Ponadto Grupa opracuje kilka przypadków udanych wdrożeń w swoich głównych siedzibach, w których wdrożone technologie teleinformatyczne pomagają zachować bioróżnorodność. Przyczyni się to do stworzenia społeczeństwa wspierającego zachowanie bioróżnorodności. Grupa Fujitsu jako całość, łącznie ze wszystkimi organizacjami i jednostkami wchodzącymi w jej skład, będzie podejmować wysiłki na rzecz osiągnięcia celów określonych w VI etapie swojego programu ochrony środowiska. Dzięki niemu firma Fujitsu planuje opracować nowatorskie technologie, produkty i usługi teleinformatyczne przyjazne dla środowiska, które będzie można zastosować w firmie, pomagając klientom w stałym zwiększaniu wymagań w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Więcej informacji o 18 dziedzinach VI etapu programu ochrony środowiska Grupy Fujitsu można znaleźć pod adresem: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/stage6 (*1) Strategia ekologiczna Green Policy 2020 Jest to średnioterminowa strategia Grupy Fujitsu dotycząca jej roli oraz filozofii w rozwiązywaniu globalnych problemów z ochroną środowiska, określająca cele do roku 2020. Opracowana w lipcu 2007 r., wyznacza cele do osiągnięcia w trzech dziedzinach: zapewnianiu korzyści klientom i społecznościom, przeprowadzeniu wewnętrznych zmian w firmie oraz zachowaniu bioróżnorodności. (*2) Projekt Green Policy Innovation Jest to projekt Grupy Fujitsu dotyczący technologii teleinformatycznych przyjaznych dla środowiska, mający na celu pomóc klientom i społecznościom w zmniejszeniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Wykorzystuje on ekologiczne technologie i specjalistyczną wiedzę Grupy konieczną do opracowania technologii teleinformatycznych przyjaznych dla środowiska. Celem projektu jest osiągnięcie skumulowanego zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla o ponad 15 milionów ton w ciągu czterech lat — od roku finansowego 2009 do 2012.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 19 April, 2010
City: Tokio