Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Troska o środowisko

NORMY PRAWNE

W krajach UE problem utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego przez wiele lat pozostawał nierozwiązany. Aby to uregulować, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały dwa akty prawne: Dyrektywę WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Dyrektywę RoHS (Restriction of Hazardous Substances) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa WEEE, która zaczęła obowiązywać 13 sierpnia 2005, nakłada na producentów krajów członkowskich obowiązek przyjmowania zwrotów zużytego sprzętu. Dyrektywa ma na celu ograniczenie ilości odpadów wywożonych na wysypiska, poprzez stworzenie planów odbioru odpadów i działania zachęcające do recyklingu i ponownego użycia materiałów. Dyrektywa RoHS weszła w życie w połowie 2006 roku, wprowadzając zakaz stosowania substancji takich jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom i polibromowane środki zmniejszające palność. Szczegółowe i aktualne informacje o Dyrektywach WEEE i RoHS dostępne są na stronie WWW Komisji Europejskiej.