Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Voorwaarden

Terms of Use

Hieronder vindt u de algemene leverings- en inkoopvoorwaarden.

Fujitsu Gebruiksvoorwaarden Website

Het verheugt ons dat u de weg naar de internetportal van Fujitsu Technology Solutions (Fujitsu) heeft gevonden. We hopen dat ook u van ons aanbod profiteert en veel ideeën voor de configuratie van uw persoonlijke of zakelijke IT-omgeving opdoet. We verzoeken u even de tijd te nemen om onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

1. Algemeen

Het gebruik van de Fujitsu-website is uitsluitend overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden toegestaan. Fujitsu behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Door op de Fujitsu-website in te loggen of door deze - indien hierop niet apart ingelogd hoeft te worden - te gebruiken, accepteert de gebruiker toepasselijkheid van de alsdan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Fujitsu-website geschiedt voor eigen risico.

2. Toegang tot de Fujitsu-website

Gelet op de aard van internet en van computersystemen garandeert Fujitsu niet dat de Fujitsu-website onafgebroken beschikbaar is. Fujitsu behoudt zich bovendien het recht voor het gebruik resp. de beschikbaarheid van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken resp. te beperken.

3. Gebruik van de Fujitsu-website en de beschikbaar gestelde inhoud en informatie

Tenzij iets anders is vermeld, wordt alle door Fujitsu openbaar gemaakte informatie kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie voor eigen informatiedoeleinden gebruiken en vastleggen (downloaden). Elk ander gebruik of elke andere toepassing van de informatie - in het bijzonder reproductie, wijziging of opneming in publicaties of webuitingen van welke aard dan ook - is slechts met de voorafgaande toestemming van Fujitsu of van de desbetreffende rechthebbende op de informatie toegestaan. FTS wijst erop dat de inhoud en informatie aan intellectuele eigendomsrechten onderworpen kunnen zijn; dergelijke intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder naam- en merkrechten) berusten uitsluitend bij Fujitsu. De inhoud is niet voor gebruik buiten Nederland bestemd. Alle door Fujitsu beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorgvuldigheid en naar eer en geweten uitgezocht, verzameld en - voor zover deze van derden afkomstig is - ongewijzigd overgenomen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker zelf te controleren of de beschikbaar gestelde informatie juist, volledig en actueel is. De aansprakelijkheid van Fujitsu voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van een mogelijk onjuiste interpretatie van de beschikbaar gestelde informatie door de gebruiker is beperkt tot die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet van Fujitsu.

De gebruiker dient bij het gebruik van de Fujitsu-website bovendien te waarborgen dat hij door het gebruik resp. door hieraan verbonden handelingen in geen geval:
  • personen - in het bijzonder minderjarigen - schade berokkent of hun persoonlijkheidsrechten schendt;
  • de goede zeden schendt;
  • inbreuk op rechten van industriële eigendom, auteursrechten of overige eigendomsrechten maakt;
  • inhoud verstuurt die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of overige programma's bevat die software kunnen beschadigen;
  • hyperlinks of inhoud invoert, opslaat of verstuurt wanneer de gebruiker niet bevoegd is deze in te voeren, op te slaan of te versturen, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd met geheimhoudingsverplichtingen, de wet of contractuele bepalingen resp. gewoonweg bewust onjuist zijn; en/of
  • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde spam) of onterechte waarschuwingen tegen virussen en storingen e.d. verspreidt of anderen uitnodigt aan kansspelen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties deel te nemen.
Fujitsu is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van misbruik van de aangeboden informatie door de gebruiker.

4. Links / door derden beschikbaar gestelde inhoud

De Fujitsu-website kan links en/of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Fujitsu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden en Fujitsu neemt deze websites en/of de inhoud ervan evenmin over aangezien Fujitsu geen invloed op de gelinkte inhoud en informatie heeft en deze niet regelmatig controleert. Fujitsu is ook evenmin aansprakelijk voor de kwaliteit, de juistheid en/of de volledigheid van informatie van derden, voor zover deze op de Fujitsu-website uitdrukkelijk als informatie van derden is opgenomen. Een en ander geldt uitdrukkelijk ook voor alle door distributeurs van Fujitsu op de Fujitsu-website beschikbaar gestelde informatie en inhoud.

5. Downloaden van software

Het gebruik van alle software die door Fujitsu eventueel wordt aangeboden om gedownload te worden, is onderworpen aan de geldende licentievoorwaarden van de rechthebbende aanbieder of van de desbetreffende producent (licentieovereenkomst). Deze voorwaarden worden tezamen met de desbetreffende software als bestand gedownload of zijn op verzoek verkrijgbaar bij de producent/rechthebbende aanbieder van de software. De software kan in beginsel niet worden geïnstalleerd voordat de gebruiker de voorwaarden van de licentieovereenkomst accepteert. Tenzij iets anders is vermeld, is de aangeboden software uitsluitend bestemd om door eindgebruikers gedownload en toegepast te worden en deze mag uitsluitend door eindgebruikers worden gebruikt. Overig gebruik wordt civiel- of strafrechtelijk vervolgd. De rechten van de gebruiker op grond van eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht blijven binnen het toepassingsgebied van bedoelde rechten vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

Fujitsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van gedownloade bestanden.

6. Belangrijke informatie over computervirussen

Hoewel Fujitsu alles in het werk stelt om de Fujitsu website vrij te houden van virussen, kan Fujitsu geen enkele garantie of waarborg geven dat de site virusvrij is. De gebruiker dient zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen zoals het gebruik van een virusscanner als men enige informatie, software of documentatie gaat downloaden.

7. Regels m.b.t. Wachtwoordgebruik en verantwoordelijkheid

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn wachtwoord(en) veilig te bewaren en elk misbruik te voorkomen ten aanzien van de wachtwoorden die hij/zij heeft ontvangen voor het gebruik van de website. In het geval de gebruiker ontdekt dat zijn wachtwoord ongewild in handen van anderen terecht is gekomen dient de gebruiker Fujitsu hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Fujitsu zal dan maatregelen nemen om het betreffende wachtwoord blokkeren. Fujitsu is echter niet verantwoordelijk voor het op verkeerde wijze gebruiken van de wachtwoorden en/of enige schade die daaruit voortvloeit, tenzij een dergelijk misbruik is veroorzaakt door de opzet of grove nalatigheid van een Fujitsu-werknemer of een derde partij die optreedt namens Fujitsu. Daarnaast behoudt Fujitsu zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige specifieke reden de toegang tot het wachtwoord-beschermde gebied te annuleren of te beperken.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Fujitsu is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder winstderving, gederfde inkomsten, schade door vertraging of stagnatie in bedrijsactiviteiten, annulering van de werkzaamheden of verlies van gegevens, tenzij deze ansprakelijkheid verplicht is in de wet. Voorzover de aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of beperkt volgens de wet, maar nog niet uitgesloten of elders binnen deze voorwaarden beperkt zijn, is dit beperkt tot € 10.000, - per schade incident, tot een totaal maximumbedrag van € 50.000, -

9. Bevoegdheid / Toepasselijk recht

De Fujitsu website wordt alleen beheerd in en voor landen waar een zakelijke vestiging van Fujitsu aanwezig is. Fujitsu garandeert niet dat de informatie, software en / of documentatie op de Fujitsu website geschikt is of beschikbaar is voor het bekijken of downloaden op locaties in andere landen wereldwijd. Als gebruikers de Fujitsu website in andere landen bezoeken, zijn de gebruikers zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten. Toegang tot informatie van de Fujitsu Website's, software en / of documentatie in landen, waar die content onrechtmatig is, is uitdrukkelijk verboden.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Duits recht. Alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden tussen gebruiker en Fujitsu zullen uitsluitend worden beslecht in Duitsland door een bevoegde rechter.


© Fujitsu
Version: TD 2009-04-01