GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Konsultointi >
 4. Smart Working >
 5. Moduulien kautta pelisääntöihin

Moduulien kautta pelisääntöihin

Smart Working -palvelun vakiosisältö jakautuu itsenäisiin moduuleihin, joiden määrä ja sisältö kehittyvät jatkuvasti.

Moduulin läpikäynnin jälkeen sisällöstä syntyvät asiakaskohtaiset pelisäännöt kyseiselle tietotyön osa-alueelle.

Smart Working -kehitysohjelmassa toimintatapoihin ja prosesseihin sovelletaan Lean-filosofian ajatuksia jatkuvan parantamisen opeista ja menetelmistä. Ohjelman etenemistä voidaan mitata eri vaiheissa moduulikohtaisten välikyselyiden avulla ja ohjelman päätteeksi loppukyselyllä. Tärkein muutosmittari on kohderyhmän kokemus ja henkilökohtainen kehittyminen muutosohjelman aikana.
Smart Working -moduulit

Työhyvinvointi luo pohjan kestävälle tuloskehitykselle

Henkilöstön työhyvinvointi luo pohjan kestävälle tuloskehitykselle. Kun henkilöstö viihtyy työssään, motivaatio ja työn tuottavuus kasvavat. Sairauspoissaolot vähenevät ja työtä on mukava tehdä.

Smart Working -mallissa työhyvinvoinnin nykytilan selvitys käynnistyy aloituspalaverissa ja siihen kuuluu lisäksi haastatteluja ja aloitusmittaus. Kohderyhmän jäsenet kertovat näkemyksensä työasioidensa nykytilasta, lähiaikoina valmistuneista, käynnissä olevista ja suunnitelluista kehitysohjelmista sekä tavoitteista ja mittareista. Haastatteluissa selvitetään myös organisaation muutoskykyä ja tapa toteuttaa muutoksia.  Tulosten perusteella tarkennetaan kehitysohjelman sisältö ja määritellään tavoitteet.

Smart Working -kehitysohjelman jatkuvan parantamisen etenemistä voi mitata moduulikohtaisilla välikyselyillä ja loppukyselyllä. Tärkein muutosmittari on kohderyhmän kokemus ja henkilökohtainen kehittyminen muutosohjelman aikana.

Työhyvinvointiin vaikuttavat

 • oma työkyky 
 • työn organisointi
 • työyhteisön ilmapiiri
 • johtaminen ja esimiestyö
Smart Working -kehitysohjelman kautta työyhteisölle luodaan yhteiset toimintatavat ja selkeät pelisäännöt, jotka pureutuvat kaikkiin työhyvinvoinnin osa-alueisiin.

Etätyöosiossa käydään läpi hyväksi todettuja keinoja työn suunnitteluun ja tekemiseen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyö sopii erittäin hyvin tietotyön tekijälle mutta se edellyttää hyvää työn suunnittelua ja johtamista.

Kokonaisuus sisältää esimerkiksi vinkkejä laadukkaan etäkokouksen järjestämiseksi ja hyväksi havaittuja tieto- ja viestintätekniikoita oman työ avuksi.

Työvälineet tehokäyttöön

Usein sovellukset ja laitteet ovat vajaakäytössä ja työtavat kaipaavat tehostamista. Työ tehostuu, kun henkilöstö osaa käyttää tietoteknisiä työkalujaan oikein, ja jokaisen it-käyttäjän oma sähköinen työympäristö on organisoitu selkeäksi ja toimivaksi.

Smart Working -kehitysohjelma opastaa käyttämään sovellusten ja muiden tietoteknisten järjestelmien monipuolisia ominaisuuksia oman työn kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Samalla it -investoinneista  saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti, työ sujuu tehokkaasti ja sähellys vähenee.

Smart Working -kehitysohjelman tietoturvamoduulissa lisätään käyttäjän tietoisuutta tiedon turvallisen käsittelyn parhaista käytännöistä. Käytännön tietoturvavinkkien avulla arki työympäristössä on turvallisempaa. Sisältöön kuuluu:

 • yleistietoa tietoturvasta ja sen merkityksestä
 • suojattavat kohteet ja yleiset suojaustavat
 • henkilön oman toiminnan vaikutuserilaiset uhat ja niiden tunnistaminen sekä
 • muistilista jokapäiväiseen käyttöön

Selkeää ja toimivaa viestintää

Viestintä-moduulissa esitellään erilaisia tapoja viestiä asioita, sillä usein viesti luetaan tietokoneen tai puhelimen näytöltä. Osallistujat saavat perusohjeita viestin muotoiluun, ulkoasuun ja jakeluun. Lisäksi annetaan neuvoja viestitulvan hallintaan ja kanavan valintaan.

Työyhteisön tiedonhallinnan tavoitteena on nopeuttaa tiedon hakua, selkeyttää tiedonhallintaa, tukea yhdessä tekemistä, tehostaa organisaation toimintaa ja vähentää tietotulvan tuskaa.

Moduulissa edistetään SharePointin tai OneNoten ryhmätyökäyttöä ja pyritään alentamaan ihmisten kynnystä jakaa tuotoksiaan. 

Sosiaalisen median moduuli tarjoaa lyhyen yleiskatsauksen tämän päivän tilanteeseen ja välineisiin. Jatkossa tarkastellaan henkilön roolia yksityishenkilönä ja yrityksen edustajana. Moduuliin voidaan ottaa mukaan esimerkiksi Yammer- tai SharePoint-sovellusten oman sivuston osia, jotka liittyvät käytön laajentamiseen ja tehostamiseen.

Hyvä ajanhallinta parantaa työtä ja elämää

Ajanhallinnan menetelmien avulla pyritään ehkäisemään työpäivien kiirettä ja pirstaleisuutta.

Tietotyöläisen tehtäväkenttä on usein jakautunut useisiin samanaikaisiin projekteihin. Hyvä ajankäytön hallinta tarjoaa keinot työviikon ja työpäivien jäsentelyyn sekä tehokkaaseen ajankäyttöön. Videoiden avulla opiskellaan uudenaikaisia tapoja ajankäytön hallintaan. 

Käytännönläheisten oppien ja työkalujen avulla on mahdollista taklata ajankäytön haasteita, kuten ajanpuutetta, ajatusten harhailemista tai tunnetta, että jokin asia tuntuu liian isolta aloitettavaksi.

Kokoukset ovat merkittävä osa työpäivää. Kokoukset-moduulissa opetellaan tunnistamaan tarpeelliset kokoukset, tekemään tarvittavat ennakkovalmistelut ja viemään kokous tehokkaasti läpi.  Lisäksi käydään läpi hyväksi todettuja tapoja suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida kokous. Parhaimmillaan kokous on tavoitteellista työskentelyä, jossa oikeat osallistujat ovat läsnä oikeaan aikaan joko neuvotteluhuoneessa tai verkkoyhteyden kautta.