GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Teenused >
  3. Remont >
  4. Remondi üldtingimused

Remondi üldtingimused

AS Fujitsu Estonia remondi üldtingimused.

I Üldsätted
1.1 Käesolevates AS Fujitsu Estonia (edaspidi nimetatud Tööettevõtja, lühendatult TEV) Remondilepingu üldtingimustes (edaspidi nimetatud Üldtingimused, lühendatult ÜT) sätestatakse TEV poolt Tellija ülesandel tööde tegemise kord. ÜT reguleerivad TEV ja Tellija vahelisi lepingulisi suhteid, vastastikusi õigusi ja kohustusi,  lepingu lõppemise korda. Tellija poolt tellitavad konkreetsed tööd, tööde tegemise tähtaeg ning mis tahes muud Poolte poolt vajalikuks peetavad tingimused fikseeritakse Poolte poolt Remondilepingu lahutamatuks osaks oleval Remonditeeninduse lehel.
1.2 Üldtingimustes kasutatakse allpool toodud mõisted järgnevas tähenduses:
1.3 ”Pooled” - TEV ja Tellija (ja/või nende poolt volitatud isikud);
1.4 ”Remondileping” -  ÜT ning Remonditeeninduse leht;
1.5 ”Töö/Tööd”  - TEV poolt tehtavad tasulised Seadme/Seadmete remondi-, hooldustööd ja muud tööd, mis ei kuulu seadme garantiitingimuste kohaselt tehtavate tööde hulka;
1.6 ”Seade/Seadmed”  - Tellijale õiguslikul alusel kuuluvad ese/esemed, mille suhtes TEV Tööd teeb;
1.7 ”Remonditeeninduse leht” TEV poolt Tellijale viimase poolt Seadme/Seadmete üleandmisel väljastatav dokument, millele märgitakse TEV’le üle antava Seadme/Seadmete iseloomulikud tunnused (sealhulgas Seadme/Seadmete identifitseerimist võimaldav seerianumber, tüüp). Tellija poolt TEV’le ülesandeks tehtud Tööd, Tööde tegemise tähtaeg ning muud Poolte poolt vajalikuks peetavad tingimused.
1.8 ”Tööde nimekiri”  - TEV poolt tehtavate Tööde kinnitatud loetelu, milline asub TEV asukohas.
1.9 ”Tööde hinnakiri” TEV poolt tehtavate Tööde maksumuste kinnitatud loetelu, milline asub TEV asukohas.
1.10 Tellija allkiri Remondilepingul kinnitab, et Tellija on tutvunud ja nõustunud Üldtingimuste ja Remonditeeninduse lehel märgitud tingimuste, TEV poolt tehtavate Tööde kirjelduste, kvaliteedinõuete ja Tööde hinnaga ning kohustub neid järgima.

II Lepingu objekt ja sõlmimise kord
2.1 Remondilepingu objektiks on Tellija ülesandel TEV poolt tasuliste Tööde tegemine vastavalt Remondilepingu tingimustele.
2.2 Remondileping loetakse  sõlmituks  Remonditeeninduse lehe allkirjastamisest Poolte poolt.

III Poolte õigused
3.1 Tellijal on õigus:
3.1.1 saada TEV’lt Remondilepingus ettenähtud Töid vastavalt Remondilepingu tingimustele;
3.1.2 saada TEV’lt Seadme/Seadmete üleandmisel Remonditeeninduse lehe koopia, mille alusel toimub pärast Tööde tegemist Seadme/Seadmete tagastamine Tellijale;
3.1.3 esitada TEV’le Tööde tegemisega seoses kirjalikke avaldusi, ettepanekuid ja pretentsioone.
3.2 TEV’l on õigus:
3.2.1 nõuda Tellijalt kõigi tema Remondilepingu tingimustes fikseeritud kohustuste täitmist;
3.2.2 keelduda Tellijale Seadme/Seadmete tagastamisest juhul, kui Tellija ei esita Remonditeeninduse lehe koopiat ja ei ole tasunud TEV poolt tehtud tööde ning kasutatud varuosade eest;
3.2.3 nõuda vajaduse korral Tellijalt Seadme/Seadmete dokumentatsiooni ja/või originaaltarkvara litsentside esitamist ning keelduda Tööde tegemisest juhul, kui Tellija ei esita nimetatud dokumente ja litsentse;

IV Poolte kohustused
4.1 TEV kohustub:
4.1.1 tegema Remondilepingus ettenähtud Töid vastavuses Tellija poolt antud ülesandele;
4.1.2 väljastama Tellijale Seadme/Seadmete üleandmisel Tööde tegemiseks Remonditeeninduse lehe koopia;
4.1.3 tegema Remondilepingus ettenähtud Töid oma töövahenditega, konsulteerima Tellijaga enne Tööde tegemise alustamist eesmärgiga selgitada välja kõik Seadme/Seadmete sellised iseärasused, mis nõuavad tavapärasest erinevate meetodite rakendamist Tööde tegemisel;
4.1.4 võtma tarvitusele abinõud Tellijale kuuluva Seadme/Seadmete säilimiseks;
4.1.5 vastutama tehtud Tööde vastavuse eest üldtunnustatud kvaliteedinõuetele;
4.1.6 mitte avaldama kolmandatele isikutele Tellija tegevusega seotud ning mistahes muid Tellijat puudutavaid andmeid, mis võivad TEV’le teatavaks saada Tööde tegemisel.
4.2 Tellija kohustub:
4.2.1 teavitama TEV’i kõikidest Seadme/Seadmete sellistest iseärasustest, mis nõuavad tavapärasest erinevate meetodite rakendamist Tööde tegemisel;
4.2.2 üle andma TEV’le Seadme/Seadmed, mille suhtes TEV Töid tegema peab;
4.2.3 esitama TEV’le sellekohasel nõudmisel viivitamatult Seadme/Seadmete dokumentatsiooni ja originaaltarkvara litsentsid;
4.2.4 Tellija kohustub ise kandma  hoolt oma Seadme/Seadmete andmetest koopia tegemise eest ja samuti koopia toimivuse eest. Tellija võib tellida TEV’ilt Seadme/Seadmete andmekandja varukoopia tegemise vastavalt kehtivale hinnakirjale. TEV ei vastuta andmete kadumise, kustutamise ja taastamise eest remondi käigus. TEV võib üritada andmeid säilitada või taastada, kuid ei garanteeri andmete õigsust töötavas Seadmes/Seadmetes. TEV ei vastuta Seadme/Seadmete defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud Töö käigus või selle esinemist seadme remonti toomisel ei ole registreeritud;
4.2.5 juhul kui Tööde tegemine toimub Tellija juures, tagama tellija juures hoitavate TEV’le kuuluvate vahendite säilimise selleks vajalike meetmete kasutuselevõtmisega ning vastutama TEV poolt Tellija juurde hoiule jäetud vahendite kaotsimineku ja/või rikkumise eest;
4.2.6 TEV poolt tehtud Tööd üle vaatama ja need vastu võtma;
4.2.7 maksma TEV’le tasu tehtud Tööde eest vastavalt Poolte vahel Remondilepingus sätestatud korrale ja tingimustele.

V Tööde vastuvõtmine, Seadme/Seadmete tagastamine, garantii Töödele
5.1 Tellija on kohustatud TEV poolt tehtud Tööd vastu võtma ja üle vaatama. Kui Tellija ei teata 1 (ühe) tööpäeva jooksul viivitamatult TEV’le Remondilepingu tingimustest kõrvalekaldumisest või teistest puudustest Töödes, kaotab ta õiguse tugineda nendele hiljem.
5.2 Tööd loetakse nõuetekohaselt tehtuks nende vastuvõtmise hetkest Tellija poolt.
TEV tagastab Seadme/Seadmed Tellijale ainult töölehe koopia esitamisel.Tööettevõtja hoiab Seadmeid, millede suhtes Tööd on tehtud, tasuta kuni 3 (kolm) kuud. Kui Tellija ei ole seadme suhtes tehtud Töö eest kolme kuu jooksul tasunud ja/või seda seadet kolme kuu jooksul arvates sellekohasest telefoni-,meili või kirjalikust teatest Tellijale TEV ruumidest ära viinud, on TEV’l õigus lugeda seade pandiõiguse alusel temale kuuluvaks ja talitada sellega oma äranägemise järele, sealhulgas ka Seade/Seadmed realiseerida oma kulude katteks ja/või see utiliseerida.
5.3 Tootja garantii alla mittekuuluva seadme remondigarantii kestab 90 päeva alates Seadme/Seadmete üleandmisest Tellijale. Seadme garantii hõlmab teostatud /tellitud remonditööd ja selle tööga seotud tagavaraosi

VI Pooltevaheliste arvelduste kord
6.1 Tellija on kohustatud tasuma TEV’le tasu tehtud Tööde eest. Tasu arvutatakse vastavalt Poolte poolt Remonditeeninduse lehel fikseeritud tellitud Töödele ja Remondilepingu sõlmimise ajal kehtivale Tööde hinnakirjale. Nimetatud tasule lisandub Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks. Tasu maksmiseks esitab TEV Tellijale arve.
6.2 Tellija on kohustatud TEV’le tasuma Seadme/Seadmete vea määratlemise käsitlustasu kehtiva Tööde hinnakirja järgi ka juhul, kui pärast vea määratlemist otsustab Tellija loobuda edasistest töödest või kui TEV’il ei õnnestu Tööde teostamise käigus Seadet/Seadmeid töökorda saada.
6.2.1 Juhul kui Tellija poolt garantiiaja jooksul garantiiremonti toodud Seadme/Seadmete testimisel              Seadmel/Seadmetel viga ei leitud, siis on Tellija kohustatud tasuma TEV’ile Seadme/Seadmete testimisest, käsitlemisest, transpordist ja ekspertiisist tekkinud võimalikud kulud .
6.3 Tellija kohustub tasuma Seadme/Seadmete varuosade eest lisaks tehtud tööde maksumusele, välja arvatud juhul, kui varuosade maksumus on selgesõnaliselt näidatud kehtivas Tööde hinnakirjas konkreetse Töö teostamise hinna sees.

VII Poolte vastutused
7.1 Remondilepingu tingimuste mittetäitmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud otsene kahju kuulub hüvitamisele kehtiva seadusandluse kohaselt.
7.2 Remondilepingu järgi tasumisele kuuluvate maksete õigeaegselt tasumata jätmise korral on TEV-l õigus nõuda viivist  igalt  viivitatud summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
7.3 Tellija vastutab oma seadmesse  installeeritud tarkvara legaalsuse eest.
7.4 Tellija vastutab selle eest, et tema mobiiltelefoni tegelik IMEI kood vastab telefonile märgitule.


VIII Lõppsätted
8.1 Vääramatu jõu (uputused, sõda, tulekahju, varustushäired jmt) mõjul, millede ilmnemine ei sõltu TEV’st, on võimalikud häired remonditeenuste sooritamisel TEV poolt ja sellisel juhul ei ole Tellijal õigust esitada pretensioone TEV’ile.
8.2 Garantiiremondi käigus väljavahetatud vigased moodulid ja komponendid kuuluvad seadme tootjafirmale ja jäävad TEV käsutusse. Garantiivälise remondi puhul antakse väljavahetatud defektsed osad töö kätteandmisel üle Tellijale, kui ta seda soovib.
8.3 Remondileping lõpeb nõuetekohaselt teostatud Tööde vastuvõtmisega Tellija poolt.
8.4 Remondilepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, v.a. juhtudel kui need muudatused tulenevad Eesti Vabariigi seadustest või normatiivaktidest.
8.5 Lahkhelid, vaidlused ja pretentsioonid, mis tekivad Poolte vahel seoses käesoleva Remondilepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui, lahkhelisid ei õnnestu kõrvaldada, lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus.
8.6 Käesolev Remondileping on koostatud eesti keeles, kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb TEV’le ja teine eksemplar Tellijale.