GTM-W6VW56J
Skip to main content

Laoarvestus

Ettevõtetes, kelle põhitegevuseks on kaupade ost, tootmine ja/või müük, on majandusarvestuse keskmeks korrektne varude kuluarvestus. Tarneahela protsesside sujuvaks kulgemiseks ning õigete müügiotsuste tegemiseks on tähtis, et varud saaksid võimalikult kiiresti ja korrektselt arvele võetud, ning kõikvõimalikud väärtuse muutused õigete kaubapartiidega seotud.

Microsoft Dynamics NAV kuluarvestuse võimalused toetavad igati tootmis- ja kaubandusettevõtte ärivajadusi, võimaldades jälgida eraldi kauba koguselist ning rahalist liikumist ning pakkudes muid lisavõimalusi: kulude lisamist, partiihaldust (sh aegumiskuupäevade jälgimist), varude ümberhindamist jne.

Kuluarvestuse võimalused on eelkõige mõeldud ettevõtetele, kus

  • on oluline partiipõhine omahinna arvestus;
  • on oluline (ladudepõhine) kaalutud keskmise hinna arvutus;
  • on oluline, et majandustehinguid saab kajastada paindlikus järjekorras (vajadusel müüa „ladu miinusesse“ ning hiljem korrigeerida müüdud kaupade maksumust);
  • kaupade ostu ja müügiga on seotud mitmed erinevad lisakulud ja –tulud (transport, toll, aktsiis, hinnaparandused jms)
  • on oluline jälgida lisaks bilansilisele laoväärtusele ka pooleliolevaid tehinguid, näiteks tarnitud, kuid hankijaga arveldamata kaupade (eeldatavat) väärtust

Microsoft Dynamics NAV-i läbipaistev lao väärtuskannete süsteem võimaldab detailselt analüüsida kauba omahinna erinevaid komponente: ostuhind, otsesed ja kaudsed lisakulud, ümberhindlus, müügihind, hinnaparandused jne.


Erinevate inimlike eksituste korrigeerimiseks on NAVis alati toimivad stsenaariumid: kui kauba ostu- või müügihinna määramisel on eksitud, on tehing(ud) alati tagasi pööratavad või korrigeeritavad nii, et tagatud on õige laoväärtus.


Erinevad kuluarvestusmeetodid. NAVis on toetatud lisaks tavapärasele kaalutud keskmise meetodile ning FIFOle ka laopõhine kaalutud keskmine, tükiarvestus (nn individuaalhinna meetod), partiipõhine arvestus, standardmaksumuse ning hälvete arvestus ning koos laohalduse rakendusalaga ka FEFO (First Expired First Out ehk esimesena nopitakse laost esimesena aeguvad partiid).


Kauba ostudele/müükidele erinevate tulude-kulude lisamine. Kui kauba soetusmaksumusse (või müüdud kauba omahinda) kuuluvad peale ostuhinna ka muud kulud – transport, toll, erinevad maksud), võimaldab NAV lülitada kõik konkreetse kaubatarnega seotud kulud vastava kauba omahinda. Samamoodi saab kajastada ka müügikatet mõjutavaid tehinguid (kliendilt küsitavad lisatasud või hüvitatavad hinnavahed jms)


Kaupade ümberhindamise võimalus. Vastavalt valitud kuluarvestusviisile on võimalik tagasiulatuvalt ümber hinnata kas konkreetne sissetulnud kaubapartii (FIFO) või konkreetse kuupäeva varude jääk, vajadusel konkreetses laos (Keskmine). Kõikide ümberhinnatud kaupade väljaminekud (müügid, mahakandmised) korrigeeritakse automaatselt.


Laoarvestusperioodi määramine ja lukustamine. Eraldi muudest andmebaasis administreeritavatest kasutajaõigustest (kes missuguses kuupäevavahemikus tehinguid kajastada tohib) saab NAVis määrata ja lukustada ka laoarvestusperioodi, mis tähendab, et programm kontrollib lukustatava perioodi piires laoarvestustehingute kronoloogilist korrektsust ning ei luba lukustatud perioodi teha ühtki tehingut, mis mõjutaks laos kaupade koguseid või väärtust. Lukustatud perioodi saab vastavate kasutajaõiguste olemasolul ka avada; kõik laoperioodi lukustamised ja avamised logitakse.


Kaudsete / üldkulude lisamise võimalus. Kui ei ole oluline siduda iga lisakulu üks-ühele konkreetse kaubapartiiga, vaid on teada, et lisakulud moodustavad teatud perioodi kaubahangete maksumusest keskmiselt mingi protsendi, on võimalik kõikide kaupade soetusmaksumused kajastada sellesama protsendi võrra kõrgemas maksumuses ning hiljem aruandluse abil tuvastada, kas hinnang oli õige (vajadusel korrigeerides arvelevõetud varude maksumust).