GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. แบรนด์ฟูจิตสึ

แบรนด์ฟูจิตสึ

ที่ฟูจิตสึ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกับลูกค้าและสังคมของเรา โดยให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

พันธสัญญาของแบรนด์ของเรา

shaping tomorrow with you

พันธสัญญาของแบรนด์ฟูจิตสึ ซึ่งได้แก่ "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" เป็นการกำหนดอนาคตของสังคมและธุรกิจที่เราดำเนินอยู่ โดยจะอธิบายถึงวิธีการที่เราดำเนินธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกับลูกค้าและสังคมของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ประสบการณ์ของเราและพลังของ ICT เพื่อมีส่วนร่วมในความสำเร็จและอนาคตที่สดใสของสังคมของเรา

ในการสร้างพันธสัญญาของแบรนด์ เราได้ขอให้ลูกค้าและพนักงานแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คิดว่าเป็นสาระสำคัญของฟูจิตสึ จากนั้นจึงได้ข้อสรุปจากคำตอบทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นคุณลักษณะที่สำคัญได้ 3 ประการคือ

  • การตอบสนอง
  • ทะเยอทะยาน
  • จริงใจ

พันธสัญญาของแบรนด์ฟูจิตสึคือรากฐานของกิจกรรมทั้งหมดที่เราดำเนินการทั่วโลก พนักงานของเรานำพันธสัญญา "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" มาปฏิบัติในทุกสิ่งที่กระทำ ในฐานะบริษัท ICT ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น เราเคารพในคุณลักษณะที่แตกต่างกันของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พร้อมกับให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพระดับสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น

Image: FUJITSU brand platform

ปรัชญาองค์กรของเราคือ วิถีแห่งฟูจิตสึ (FUJITSU Way) ซึ่งเป็นรากฐานของรูปแบบแบรนด์ฟูจิตสึ วิถีแห่งฟูจิตสึกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรของเราดังนี้:
"ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเรา กลุ่มบริษัทฟูจิตสึวางเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเครือข่ายที่มีคุณค่าและปลอดภัย นำมาซึ่งอนาคตที่รุ่งเรืองที่จะเติมเต็มความฝันของคนทั่วโลก" *1

*1 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ปรัชญาองค์กรของเรา "วิถีแห่งฟูจิตสึ"

การจัดการแบรนด์

สำนักงานฝ่ายแบรนด์ขององค์กร (Corporate Brand Office) ทำหน้าที่วางแผนและบริหารจัดการกลยุทธ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัท โดยมีผู้จัดการแบรนด์จากแต่ละหน่วยธุรกิจทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้สอดคล้องตรงกัน เราจึงได้พัฒนาและใช้หลักการเกี่ยวกับแบรนด์ของฟูจิตสึ (Fujitsu Brand Principles หรือ FBP) เป็นการภายใน โดยจะกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อบริษัท, เครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้), แบรนด์ที่สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์และบริการ, การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพ (Visual Identity หรือ VI) และแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร

ด้วยการใช้ "หลักจริยธรรมทางธุรกิจ" (Code of Conduct) ซึ่งได้แก่ "เราจะปกป้องและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา" เราจึงกำหนดมาตรการในการปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของเรา และให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

การสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์

เป้าหมายของเราคือการสร้างรูปแบบการสื่อสารที่มีน้ำเสียงและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและมีมาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารทุกครั้งของเรา

การออกแบบองค์กรในระดับโลก

การออกแบบองค์กรของฟูจิตสึได้รับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดพันธสัญญาของแบรนด์ "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" ในรูปแบบการมองเห็นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพ (VI) ได้แก่ เครื่องหมายสัญลักษณ์ของฟูจิตสึ (เครื่องหมายโลโก้), โมดูลการตอบสนอง (ภาพกราฟิกของแบรนด์), ชุดแบบอักษรขององค์กร Fujitsu Sans และรูปแบบภาพถ่ายที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นอกจากนั้น การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพยังใช้สีแดงเป็นสีทางการขององค์กร ตลอดจนใช้ชุดแบบสีที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งสะท้อนได้อย่างดีเยี่ยมถึงตลาด ICT ในระดับนานาชาติ เรายังจัดทำคำแนะนำในการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพ (VI) ไปยังหน่วยงานของเราทั่วโลกเพื่อกำหนดลักษณะที่มีมาตรฐานตรงกัน การออกแบบองค์กรของฟูจิตสึได้รับรางวัลระดับนานาชาติ iF award*2 ประจำปี 2013 ในสาขาการออกแบบการสื่อสาร

Image: Corporate design usage examples

Image: Brand graphic

โมดูลการตอบสนอง

โมดูลการตอบสนอง ซึ่งเป็นบทสนทนาที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ คือการอธิบายความหมายที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของพันธสัญญาของแบรนด์ "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" รูปแบบของโมดูลการตอบสนองยังสามารถพบในการกำหนดแบบอักษรเครื่องหมายสัญลักษณ์ของฟูจิตสึอีกด้วย

Image:

*2 โครงการ iF ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1953 คือหนึ่งในตราประทับคุณภาพที่ได้รับการยอมรับสูงสุดของโลก ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศในการออกแบบ โดยในแต่ละปี จะมีการมอบรางวัลใน 3 สาขา ได้แก่ รางวัล iF สาขาการออกแบบการสื่อสาร, รางวัล iF สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และรางวัล iF สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

แคมเปญส่งเสริมแบรนด์ระดับโลก

เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเข้าใจในฟูจิตสึได้ดียิ่งขึ้น เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวของฟูจิตสึจึงมีการนำเสนอชุดคลิปวิดีโอที่เน้นให้เห็นถึงสาระสำคัญของแบรนด์ของเรา นอกจากนั้น เรายังได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมแบรนด์ระดับโลก ที่ใช้เนื้อหาออนไลน์จากเว็บไซต์แคมเปญพิเศษและสื่อสังคมออนไลน์

Image: FUJITSU Brand Story site and Global Brand Campaign site Brand Story Site

การสื่อสารผ่านเว็บ

เราเล็งเห็นว่า เว็บคือช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เรามีเว็บพอร์ทัลระดับโลกและเว็บพอร์ทัลระดับประเทศ/ภูมิภาคอีก 62 แห่ง นอกจากนั้น เรายังได้กำหนดคำแนะนำในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเหล่านี้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

Image: Global web portal and countries / regional web portals Fujitsu Global Site Country / Regional Site

แบรนด์ที่สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

Image: examples of FUJITSU products (FUJITSU notebook PC)

เราทำงานร่วมกับลูกค้าในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งมอบบริการ และกิจกรรมการขายต่างๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราจึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานนี้ และผลิตภัณฑ์ของเรายังใช้งานง่าย วางใจได้ และมีความล้ำสมัย

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อแบรนด์ฟูจิตสึในตลาดทั่วโลก เราจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการออกแบบการสื่อสารให้สอดคล้องตรงกันมากยิ่งขึ้น

พนักงานและแบรนด์ของเรา

แบรนด์ฟูจิตสึเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมของพนักงานของเรา ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนของเราเข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามแนวคิดหลักของแบรนด์ของเราอย่างแท้จริง เราจึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ผ่านระบบ e-learning และโครงการฝึกอบรมอื่นๆ เกี่ยวกับแบรนด์. นอกจากนั้น ในทุกเดือนเรายังได้จัดทำจดหมายข่าวภายในเกี่ยวกับแบรนด์ฟูจิตสึเพื่อสื่อสารถึงกิจกรรมล่าสุดของเราอีกด้วย

ฟูจิตสึได้จัดให้มีโครงการ "ประกวดภาพถ่ายด้านสิ่งแวดล้อม" (Environmental Photo Contest) ขึ้นเป็นการภายใน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เพิ่มความตระหนักในสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น โครงการประกวดนี้ยังมีรางวัลพิเศษ "การกำหนดอนาคตร่วมกับคุณ" เพื่อมอบรางวัลให้กับภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของแบรนด์ได้ดีที่สุด

เรายังจัดให้มีการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในแบรนด์เป็นการภายในเป็นครั้งคราว และใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อวางแผนก้าวต่อไปในอนาคตของเรา

การประเมินผลแบรนด์

เราจัดให้มีการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในแบรนด์ทั่วโลกภายนอกองค์กรของเรา แบบสำรวจนี้เป็นการวิจัยการรับรู้ในระดับองค์กร โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจด้านไอทีและธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ใน 23 ประเทศทั่วโลก เราใช้แบบสำรวจเหล่านี้และมาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินผลคุณค่าของแบรนด์ของเรา ฟูจิตสึได้รับการจัดอันดับที่ 22 ใน "แบรนด์ที่ดีที่สุดทั่วโลกของญี่ปุ่น" (Japan's Best Global Brands) ประจำปี 2013 ของ Interbrand

ฟูจิตสึได้รับการเสนอชื่อในรายชื่อ 'บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลก' (World's Most Admired Companies) ประจำปี 2013 ของนิตยสาร FORTUNE*3 ฟูจิตสึได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัท 350 แห่ง (โดยในทั้งหมดนี้เป็นบริษัทของญี่ปุ่น 12 แห่ง) ในรายชื่อ "บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลก"

*3 รายชื่อ "บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลก" ซึ่งได้รับการเผยแพร่เป็นประจำทุกปีจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างนิตยสาร Fortune และ Hay Group โดยพิจารณาจากแบบสำรวจผู้บริหารในบริษัทระดับโลก ผู้อำนวยการ และนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมรวมกว่า 15,000 คน บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 9 สาขา ซึ่งรวมถึงคุณภาพในการบริหารจัดการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ และนวัตกรรม