GTM-MQCD359
Skip to main content

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Witamy w portalu internetowym firmy Fujitsu http://pl.fujitsu.com/ (zwanym dalej „Portalem Internetowym FTS”). Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty i znajdą tu wiele zaleceń dotyczących kształtowania środowiska informatycznego w domu lub w pracy. Prosimy poświęcić nieco czasu na dokładne przeczytanie poniższego tekstu. Dla wygody można go też zapisać na dysku lub wydrukować poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

1. Postanowienia ogólne

Każde użycie Portalu Internetowego FTS podlega niniejszym „Warunkom użytkowania”. FTS zastrzega sobie prawo uzupełniania, modyfikowania lub zastępowania niniejszych „Warunków użytkowania” w dowolnym czasie i bez osobnego powiadomienia. Zalogowanie się do Portalu Internetowego FTS lub - jeśli logowanie nie jest wymagane - wejście do niego lub używanie go jest równoznaczne z akceptacją niniejszych „Warunków użytkowania” w ich aktualnej wersji jako zasad jego wykorzystywania. Użytkownik korzysta z Portalu Internetowego FTS na własną odpowiedzialność.

2. Dostępność Portalu Internetowego FTS

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FTS wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność za zapewnienie ciągłej dostępności Portalu Internetowego FTS. Ponadto FTS zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania działania i (lub) udostępniania Portalu Internetowego FTS lub ograniczenia dostępu do niego w dowolnym czasie i bez osobnego powiadomienia.

3. Użycie Portalu Internetowego FTS oraz udostępnianych w nim treści i informacji

Wszystkie informacje upubliczniane przez FTS będą dostępne dla użytkowników bezpłatnie, chyba że zostaną oznaczone jako płatne. Każdy użytkownik może wykorzystywać udostępniane informacje i dokumenty do swoich celów osobistych. Wszelkie inne wykorzystywanie tych informacji, zwłaszcza jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie lub włączanie do publikacji czy reklam dowolnego typu, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą FTS lub właściciela danej informacji. FTS zwraca uwagę na fakt, że treści i informacje mogą podlegać ochronie prawnej; wszelkie takie prawa (w szczególności chroniące nazwy i znaki towarowe) są zawsze własnością FTS.

Treści nie są przeznaczone do wykorzystywania poza Europą. Wszystkie informacje zostały zebrane i sprawdzone przez FTS z największą starannością. Są one udostępniane przez FTS według najlepszej wiedzy i w dobrej wierze. Informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych są przekazywane bez żadnych zmian. Każdy użytkownik odpowiada za sprawdzenie, czy udostępniane informacje są poprawne, kompletne i aktualne. Odpowiedzialność FTS za jakiekolwiek szkody spowodowane niepoprawnością, niekompletnością lub nieaktualnością udostępnionych informacji, a także za szkody wynikłe z ewentualnego błędnego zinterpretowania udostępnionych informacji przez użytkownika, ogranicza się tylko do przypadków rażącego zaniedbania lub celowego działania FTS.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z dostępu do Portalu Internetowego FTS i (lub) używania Portalu Internetowego FTS nie będzie podejmować żadnego z następujących działań:

  • użytkowanie w sposób naruszający ogólnie przyjęte zasady moralne
  • naruszanie praw własności intelektualnej lub innych praw własności
  • umieszczanie w portalu jakichkolwiek treści zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne programy mogące uszkodzić dane
  • przesyłanie, przechowywanie czy umieszczanie określonych hiperłączy lub treści, jeśli użytkownik nie jest do tego upoważniony, w szczególności w przypadkach gdy takie hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem
  • rozpowszechnianie reklam lub niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu) oraz niedokładnych ostrzeżeń o wirusach czy wadach lub innych podobnych materiałów, a także zachęcanie lub namawianie do udziału w dowolnych loteriach, systemach wykorzystujących efekt kuli śnieżnej, łańcuszkowym rozsyłaniu listów lub grach o charakterze piramidy oraz innych podobnych akcjach.

Ponadto FTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkownika informacji udostępnionych w Portalu Internetowym FTS.

4. Łącza / treści i informacje z innych źródeł

Portal Internetowy FTS może zawierać łącza i odwołania do stron internetowych innych podmiotów. FTS nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach oraz nie gwarantuje jakości takich stron czy treści na nich zawartych, a także nie firmuje takich stron jako swoich. FTS nie odpowiada za jakość, poprawność czy kompletność jakichkolwiek informacji podanych w Portalu Internetowym FTS z wyraźnym zaznaczeniem, że pochodzą one z innych źródeł, w tym również informacji dostarczonych przez partnerów handlowych.

5. Pobieranie oprogramowania

Każde użycie oprogramowania udostępnionego do pobrania przez FTS podlega odpowiednim warunkom licencji udzielanej przez legalnego dostawcę lub producenta (warunkom umowy licencyjnej). Warunki te są dostarczane wraz z oprogramowaniem i (lub) można je otrzymać od producenta bądź legalnego dostawcy oprogramowania. Z zasady użytkownik może zainstalować takie oprogramowanie tylko po zaakceptowaniu odpowiednich warunków licencji.

Oprogramowanie udostępniane do pobrania jest z zasady przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego lub do testowania. Wszelkie inne użycie może być i będzie ścigane na mocy prawa karnego oraz cywilnego. Pozostają w mocy uprawnienia użytkownika przysługujące mu na podstawie prawa obowiązującego na danym terytorium.

FTS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia pobranego pliku danych.

6. Istotne zastrzeżenie dotyczące wirusów komputerowych

FTS dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać Portal Internetowy FTS w stanie wolnym od wirusów. Nie może jednak udzielić gwarancji, że w Portalu Internetowym FTS nie ma żadnych wirusów. Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa powinien podjąć niezbędne kroki, aby zapewnić sobie właściwą ochronę antywirusową, oraz powinien używać skanera antywirusowego przed pobieraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

7. Zasady użycia haseł i związane z tym obowiązki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę haseł, które może otrzymać w celu korzystania z Portalu Internetowego FTS, a także za właściwe postępowanie przy wykorzystywaniu tych haseł. Jeśli użytkownik zauważy, że jego hasło zostało nieumyślnie ujawnione jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie, bądź że istnieje możliwość jego niewłaściwego użycia, powinien natychmiast poinformować o tym FTS. W takim przypadku FTS podejmie kroki w celu zablokowania tego hasła. FTS nie będzie jednak - na podstawie umowy, roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego, ani żadnej innej teorii prawnej, jaka może zostać uważana za właściwą - odpowiadać za żadne szkody wynikłe z nieupoważnionego wykorzystania jakichkolwiek haseł osobistych, o ile nie zostało to spowodowane czynem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem pracownika FTS lub innego podmiotu działającego w imieniu FTS. Ponadto FTS zastrzega sobie prawo - w dowolnym czasie i bez obowiązku podania powodu - do cofnięcia lub ograniczenia użytkownikowi uprawnień dostępu do obszaru chronionego hasłem przez zablokowanie go w danych użytkownika.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

FTS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody następcze, w tym w szczególności za utracone zyski, uniemożliwienie prowadzenie działalności, przerwy w działalności czy utratę danych, chyba że taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Jeśli obowiązujące prawo dopuszcza wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, ale nie została ona wyłączona ani ograniczona w niniejszych „Warunkach użytkowania”, odpowiedzialność FTS będzie ograniczona do kwoty 10 000,- EUR za każde zdarzenie o charakterze szkody, przy czym maksymalna kwota odpowiedzialności za wszystkie szkody łącznie nie może przekroczyć 50 000,- EUR.

9. Właściwość sądów i obowiązujące prawo

Portal Internetowy FTS jest prowadzony i administrowany tylko w krajach i dla krajów, w których FTS ma przedstawicielstwo jako firma. FTS nie deklaruje, że informacje, oprogramowanie i (lub) dokumentacja zawarte w Portalu Internetowym FTS są odpowiednie bądź dostępne do wyświetlania i pobierania w innych krajach. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu Internetowego FTS z innego kraju, ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa. Dostęp do zawartych w Portalu Internetowym FTS informacji, oprogramowania lub dokumentacji z krajów, gdzie takie treści są nielegalne, jest wyraźnie zabroniony.

Niniejsze „Warunki użytkowania” podlegają prawu polskiemu. W granicach, w jakich prawo dopuszcza wybór miejsca postępowania sądowego w drodze uzgodnienia między stronami, miejscem postępowania w sprawach wszelkich sporów wynikłych w związku z niniejszymi „Warunkami użytkowania” będą sądy w Polsce.

© Fujitsu
Wersja: TD 2009-04-01