GTM-W5W3BK9
Skip to main content

 ASIC |  MCU/MPU |  ASSP |  系统存储 |  晶圆代工服务 |  电子零件 |  封装 |  其它 |  Topics |  do eco! |


FIND

按产品分类

ASIC
新型晶圆原型开发服务 ——“多层掩膜” (633 KB)
Vol.28 No.2 2010 新产品

基于180nm,90nm,65nm制程的OTP存储器IP产品阵容 (1012 KB)
Vol.27 No.2 2009 技术漫谈

支持低功耗设计的S o C设计环境RDF V3.0
RDF V3.0 (1 MB)
Vol.26 No.1 2008 新产品

CMOS 65nm 标准单元
CS201系列 (1 MB)
Vol.25 No.4 2007 新产品